ประชารัฐรักสามัคคีปลื้มความสำเร็จ 5 กลุ่มชุมชนที่ส่งเสริม

โพสเมื่อ : Friday, February 3rd, 2017 : 8.59 pm

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) แถลงความสำเร็จการเข้าไปส่งเสริม 5 กลุ่มชุมชน ทั้งกุ้งมังกร สับปะรด นมแพะ ผ้าบาติก ท่องเที่ยวชุมชน พร้อมเดินหน้าส่งเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชนต่อเมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (3 ก.พ.) บจก.ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ได้แถลงข่าว ผลประกอบการประจำปี 2559 และทิศทางการแผนการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยมีนายวีระชัย ปราณวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) รวมกรรมการผู้จัดการ นายวิชัย แซ่ตัน หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต นายสมชาย อุดมผล ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมังกรภูเก็ต นางจุฑาทิพย์ รองพล ตัวแทนจากกลุ่มกระเป่ากระจูดบาติก นายไชยา อะนะฝรั่ง ตัวแทนจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง มอบกันนี้ นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบใบหุ้น บจก.ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ให้กับผู้ถือหุ้น ณ.ร้านอาหารตู้กับข้าว จ.ภูเก็ต

นายวีระชัย ปราณวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการ และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐร่วมใจในระดับพื้นที่ ด้วยการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา วางแผนการตลาด พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนหาทางพัฒนาและเพิ่มมูลค่าใหกับสินค้า

ทั้งนี้การดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ได้ส่งเสริมชุมชนจังหวัดภูเก็ตจำนวน 61 ราย จาก 5 กลุ่มชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนผู้ปลูกสับปะรด กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งมังกรภูเก็ต กลุ่มผ้าบาติก กลุ่มนมแพะ กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านการจัดงานประสบความสำเร็จ ดังนี้

1.งานภูเก็ตล็อบสเตอร์ festival 2016 เดือนสิงหาคม 2559 สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงกุ้งมังกรในช่วง Low Sea กว่า 4,500,000 บาท ทำให้เงินสะพัดในเดือนสิงหาคม 2559 กว่า 100, 000,000 บาท และได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ตเพื่อวิจัยและแก้ปัญหาอัตราการรอดของลูกกุ้งมังกรและอาหารเม็ดราคาประหยัดเพื่อจำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงกุ้งมังกร ซึ่งได้ดำเนินการงานสำเร็จไปกว่าครึ่งแล้ว

2. งานบาติกและการจัดงาน Batik Design Week 2016 เดือนกันยายน 2559 ด้วยการรวมกลุ่ม 5 จังหวัดอันดามันใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุมชนผู้ผลิตผ้าบาติกผลิตกระเป๋ากระจูดสร้างรายได้กว่า 420,000 บาท รายได้จากการจัดงาน Batik Design Week 2016 เดือนกันยายน 2559 กว่า 1,900,000 บาท และรายได้จากการสั่งในอนาคตกว่า 350,000 บาท

3. อ่องหลาย โป๊ปี่เป่งอ๊าน (กินสับปะรดภูเก็ตรับโชคลาภ) โดยมีรายได้จากการจัดงานดังกล่าวกว่า 300,000 บาท และชุมชนนำเงินไปสร้างร้านขายสับปะรดภูเก็ตแท้ เพื่อบริการผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว และได้ร่วมมือกับนักวิชาการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดขอ GI และ GAP ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนจดทะเบียน Phuket Brand ร่วมมือกับภาคเอกชนผลิตสับปะรดภูเก็ตแปรรูปซึ่งจะทำสินค้า 4 ประเภท เพื่อจำหน่ายภายในโรงแรม ร้านขายของที่ระลึกในจังหวัดในประเทศและต่างประเทศต่อไป

4. นมแพะแปรรูป @ ฟาร์มแพะนาเหนือ สร้างรายได้จากการแปรรูปนมแพะกว่า 800,000 บาท ซึ่งจัดทำเป็นทหารจากนมแพะของชุมชน 4 ประเภท เพื่อจำหน่ายภายในโรงแรม ร้านขายของที่ระลึกในจังหวัดในประเทศและต่างประเทศ

5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลท่าฉัตรไชยชุมชน (มอแกน)และตำบลป่าคลอกโดยการจัดโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 3 แห่ง คือ Takemetour.com ,Siamrisr.com และ Localalike.com ที่กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวใหม่

สำหรับในปี 2560 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตยังคงดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องพร้อมกับกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือสร้างเครือข่ายสร้างความเชื่อมโยงและต่อยอดทางธุรกิจระดับชุมชนระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจ ของจังหวัดภูเก็ตและ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ต่อไป

ด้านนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ จัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด โดยเน้นการทำงานร่วมกัน ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกขน และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่ จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยทำหน้าที่ในฐานะ “ที่ปรึกษา” ให้กับชุมชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมให้คำแนะนำการวางแผนการตลาดการพัฒนาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายตลอดจนหาทางพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า จึงอยากให้ชาวภูเก็ตทุกท่าน ร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้ประชาชนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้ชาวภูเก็ตจะต้องมีความรักกัน เพื่อร่วมกันทำงานขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตให้เจริญเติบโต เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก ต่อไป