นำร่องลานกีฬาแนวใหม่ “SAT (เอส เอ ที) PHUKET New Normal for Sports Excellence” พบกับกิจกรรมดีๆ เพียบ

โพสเมื่อ : Saturday, September 18th, 2021 : 6.04 pm

กกท.นำร่องที่จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมลานกีฬา “แซท ภูเก็ต นิว นอร์มัล ฟอร์ สปอร์ต เอ็กเซลเลนซ์” ส่งเสริมประชาชนออกกำลังกาย-เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพวิถีใหม่การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมจัดกิจกรรมแน่นจนถึงวันที่ 7 ต.ค.

วันนี้ ( 18 ก.ย.) ที่ลานกีฬา SAT (เอส เอ ที) PHUKET New Normal for Sports Excellence ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ดร. ก้องศักด ยอดมณี. ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย.เป็นประธานเปิดลาน SAT (เอส เอ ที) PHUKET New Normal for Sports Excellence ซึ่งเป็นลานกีฬาแห่งแรกในภูเก็ตที่รวมหลายชนิดกีฬาไว้ด้วยกัน โดยมี นายวาริน ขาวทอง เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งขังหวัดภูเก็ต นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักกีฬาคนพิการ นักกีฬา และสื่อมวลชนเข้าร่วม

สำหรับ ลานกีฬา SAT (เอส เอ ที) PHUKET New Normal for Sports Excellence แห่งนี้เกิดขึ้น เนื่องจากนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ “ศักยภาพการกีฬา” ซึ่งมีแผนการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอนั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายดังกล่าว ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงต้องการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีความตระหนักถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รวมถึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีสถานที่ในการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย ที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศอย่างเหมาะสม

การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกระแสความตื่นตัวของประชาชนในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา จึงมีแนวคิดในการจัดลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย และควรตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน หรือสถานที่ๆ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความปลอดภัย

จึงเป็นที่มา ของการจัดลานกีฬาแนวใหม่ SAT (เอส เอ ที)PHUKET New Normal for Sports Excellence แห่งนี้ ดังนั้นการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดกิจกรรมลานกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตเฟสติวัล จังหวัดภูเก็ต เพื่อประชาชนทุกคนจะได้มีพื้นที่ออกกำลังกายอย่างทั่วถึง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ ได้ดี

นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ลานกีฬาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ช่วยเสริมสร้างทางเลือกในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย นอกจากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายที่บ้านหรือที่พักอาศัย สนับสนุนและสร้างกระแสความตื่นตัวให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เห็นประโยชน์ของการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชน ดูแลสุขภาพกายจากการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการป่วยไข้ ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อีกด้วย

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวภูเก็ต หรือพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้มาโครงการ Phuket Sandbox ได้มาออกกำลังกาย และเล่นกีฬา ซึ่งมีจัดเตรียมไว้ให้มากมายหลายประเภท ที่ลานกีฬาแนวใหม่แห่งนี้ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมไปจนถึง วันที่ 7 ตุลาคมนี้