นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จ.ภูเก็ต ประจำปี 2566

โพสเมื่อ : Friday, April 28th, 2023 : 3.03 pm

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จ.ภูเก็ต ประจำปี 2566 ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสุขภาพในชุมชนฯ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและทักษะของ อสม. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสุขภาพในชุมชนฯ และเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ อสม. ได้เสียสละอุทิศตนในการช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดย นายเกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมภูเก็ตแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงบประมาณจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะของ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง และป้องกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น การส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการ การฟื้นฟูสุขภาพ ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนนโยบายปี 2566 “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ด้านการช่วยคัดกรองสุขภาพ 9 ด้านให้กับผู้สูงอายุ โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง อบจ. สสจ. และ ชมรม อสม. จังหวัดภูเก็ต

สำหรับกิจกรรมการอบรมในวันนี้ ประกอบด้วย การอบรมพัฒนาศักยภาพ และทักษะของ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง และป้องกันโรค การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การมอบโล่เชิดชูเกียรติ อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุน อสม.ดีเด่นการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี, 20 ปี, และ 10 ปี

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงบประมาณจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะของ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง และป้องกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น การส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการ การฟื้นฟูสุขภาพ ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนนโยบายปี 2566 “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ด้านการช่วยคัดกรองสุขภาพ 9 ด้านให้กับผู้สูงอายุ โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง อบจ. สสจ. และ ชมรม อสม. จังหวัดภูเก็ต

 

สำหรับกิจกรรมการอบรมในวันนี้ ประกอบด้วย การอบรมพัฒนาศักยภาพ และทักษะของ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง และป้องกันโรค การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การมอบโล่เชิดชูเกียรติ อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุน อสม.ดีเด่นการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี, 20 ปี, และ 10 ปี

#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน