นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดงานมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ “ผู้สูงวัยเกมส์” จ.ภูเก็ต ประเภทกีฬาลีลาศ

โพสเมื่อ : Friday, May 12th, 2023 : 1.16 pm

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานการจัดมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต “ผู้สูงวัยเกมส์” ประเภทกีฬาลีลาศ โดย นายศุภศักดิ์ นุ่นสังข์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ โรงยิมส์ 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต เล็งเห็นความสำคัญของการกีฬา ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาประเทศชาติ เพราะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จนส่งผลให้การดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข กอปรกับปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีการร่วมออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับวัยและตามความสามารถ จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของการร่วมพลังในทางสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ ในนาม อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะนักกีฬาผู้สูงอายุทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว”