นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จ.ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Saturday, November 18th, 2023 : 2.51 pm

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดภูเก็ต และเวทีสาธารณะขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นระดับจังหวัด โดย นางกัลยา วัฒนเกษมเสวี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ตทาวน์ จังหวัดภูเก็ต

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อสร้างข้อตกลงกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการกลไลการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น และการพัฒนาพื้นที่นำร่อง (Sandbox) เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น รวมถึงระดมความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยมีหน่วยงานที่ร่วมลงนามความร่วมมือระดับจังหวัด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11, สมาคมสันนิบาตเทศบาล, ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เทศบาลตำบลราไวย์, อบต.เกาะแก้ว, รพ.สต.ราไวย์ และ รพ.สต.บ้านเกาะมะพร้าว