นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มี.ค.65

โพสเมื่อ : Thursday, March 17th, 2022 : 3.52 pm

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. และนางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งเทศบาลตำบลราไวย์ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ ห้องประชุมร้านอาหารล๊อบเตอร์ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

ในการนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดภูเก็ต การเตรียมจัดงานวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 สรุปข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 อีกทั้งที่ประชุมได้มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือด้านการดำรงชีพแก่ผู้ประสบภัย จากกรณีเพลิงไหม้บ้าน ในพื้นที่ตำบลราไวย์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมาด้วย