นายก อบจ.ภูเก็ต มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ

โพสเมื่อ : Wednesday, March 22nd, 2023 : 5.44 pm

นายก อบจ.ภูเก็ต มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย โครงการ สานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน กิจกรรม สู่ฝัน วันสำเร็จ ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย โครงการ สานสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน กิจกรรม สู่ฝัน วันสำเร็จ ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จำนวน 48 คน โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. ดร.ปาลีรัฐ มานะเลิศ ผอ.โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

โรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสร้างความภูมิใจให้กับนักเรียน รวมถึงให้ผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมแสดงความยินดีกับบุตรหลาน เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนสู่ชุมชน