นายก อบจ.ภูเก็ต นำทีมประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ เดินหร้าต่อภารกิจถ่ายโอน

โพสเมื่อ : Saturday, June 18th, 2022 : 11.40 am

นายก อบจ.ภูเก็ต นำทีมร่วมประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ พร้อมติดตามความคืบหน้าการถ่ายโอน ภารกิจสถานีอนามัยฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา  นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ โดย นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีนายก อบจ. ประธานสภาอบจ. ปลัด อบจ. จาก 14 จังหวัดภาคใต้ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระหารือเรื่องรายงานการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาษีน้ำมัน ภาษียาสูบ และภาษีโรงแรม ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี การพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพในการจัดประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ครั้งต่อไป รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมเสนอแนะ