“นายกโอ๋” พร้อมเปิดสะพานหิน 24 ชั่วโมง ส่งเสริมโครงการภูเก็ตเตี้ยม ดันเป็นแลนด์มาร์คใหม่

โพสเมื่อ : Wednesday, June 16th, 2021 : 9.59 am

“สาโรจน์ อังคณาพิลาส” นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต แถลงต่อสภาฯ พร้อมเดินหน้า ผลักดัน “สะพานหินซิตี้” เปิดให้เข้าออกได้ 24 ชั่วโมง ส่งเสริมโครงการภูเก็ตเตี้ยม ดันเป็นแลนด์มาร์คใหม่  ยกระดับศูนย์กีฬาสะพานหิน ศึกษาความเป็นไปได้ โครงการสะพานหินยอชต์ มารีน่า

เมื่อเร็วๆนี้  ที่ชั้น 3 ห้องประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต แถลงนโยบาย ต่อสภาเทศบาลนครภูเก็ต ในการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อให้สภาเทศบาลนครภูเก็ตได้รับทราบถึงแนวนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลนครภูเก็ต ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย โดยได้ประกาศยึดหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยมีนโยบาย 9 ด้านประกอบด้วย 1.ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง เน้นให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 2.ด้านการศึกษา จะมีการส่งเสริมการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนทุกช่วงวัย และจัดการศึกษาในระบบตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยความเชื่อมั่นว่าการศึกษามีความสำคัญ จึงมีความมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้คิดดี พูดดี ทำดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมือง 3.ด้านคุณภาพชีวิต โดยตระหนักในการสร้างสังคมให้มีความสมดุลและเสมอภาค ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิภาพทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

4.ด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สาธารณะ และพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน 5.ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค พร้อมผลักดันโรงพยาบาลนครภูเก็ต โดยยกระดับจากศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นศูนย์ภูเก็ตแคร์ ในการดูแลผู้สูงวัย ผู้พิการ ตลอดจนศูนย์ฟอกไต ศูนย์แพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 6.ด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจ 7.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมผลักดันให้มีระบบขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อบริการแก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ

8.ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบไอที ส่งเสริมพัฒนา ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไอทีแก่บุคลากรในสังกัด รวมถึงพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมพัฒนานวัตกรรมใหม่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพร้อมในการเป็นเมือง Smart City  และ 9.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ที่จะยึดมั่นในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นเปิดเผยข้อมูลเน้นความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตามในการแถลงนโยบายในครั้งนี้ นายสาโรจน์ ได้กล่าวถึงการผลักดันโครงการ “ สะพานหินซิตี้” อนุรักษ์ และปรับปรุงให้หาดทรายมีความสวยงาม โดยมีแผนที่จะดำเนินการประกอบด้วย 1.ยกระดับศูนย์กีฬาสะพานหินเป็นสปอร์ตคอมแพล็กซ์ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมการออกกำลังกายส่งเสริมกีฬาทุกช่วงวัย ตลอดจนปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาเดิมและก่อสร้างเพิ่มเติมในอีกหลายประเภทกีฬาเพื่อรองรับการแข่งขันทุกระดับ

2.สปอร์ตอคาเดมี่ ส่งเสริมเป็นศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อลุกหลานชาวเทศบาลนครภูเก็ตให้มีความรู้ความสามารถด้านกีฬา

3.ศึกษาความเป็นไปได้ โครงการสะพานหินยอชร์มารีน่า และ/หรือ โครงการสะพานกระจก หรือ โครงการเช้าลอยฟ้า เพื่อเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่

  1. เปิดบริการสะพานหินตอลด 24 ชั่วโมง ส่งเสริมโครงการภูเก็ตเตี้ยมซึ่งจะทำให้สะพานหินกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ ขนาดใหญ่ เพราะไม่เพียงแต่บริการพี่น้องชาวเทศบาลนครภูเก็ต แล้ว แต่ยังเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจไม่แพ้ชายหาดหรือแหล่งท่องเที่ยวรอบนอก ซึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต  ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน  เป็นนโยบายโครงการต่อยอดจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาบรรยากาศริมคลองพร้อมขยายพื้นที่ทำมาค้าขายเชิงการท่องเที่ยววิถีชุมชนริมคลอง อีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชน ได้รู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย

Eco Park สวนสาธารณะสีเขียวชั้นดี ด้วยการสร้างสรรค์บรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นจุดพักผ่อน มีความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน รวมถึงถนนสายดอกไม้ จุดเช็คอินใหม่ของนักท่องเที่ยวCreative park สวนสาธารณะรูปแบบแห่งความคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นทั้งสวนสาธารณะแห่งความสนุกเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ Culture Park สวนสาธารณะรูปแบบถนนคนเดินมีโซนอาหารเครื่องดื่มที่หลากหลายมีกลิ่นไอทางวัฒนธรรมและผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ไหว้พระศาลเจ้า สนุกอิ่มท้องอิ่มบุญที่ทุกคนมาเยือนต้องประทับใจ