“นายกอู๊ด”นั่งหัวโต๊ะ ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ วางแผนจัดงานมหกรรมกีฬา-กรีฑา ปี 2559

โพสเมื่อ : Wednesday, May 11th, 2016 : 2.40 pm

ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 11 พ.ค.นี้ ที่ห้องประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนิกร ศุภนาม นายเกียรติดี อัตเวทยานนท์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายชินสิช ชาญณรงค์ เหรัญญิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายวาริน ขาวทอง ผู้ช่วยเลขาธิการนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายสัมพันธ์ ศักดิวงศ์ นายทะเบียนสามคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายจักรรินทร์ กลิ่นน้อย ปฎิคมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายสุภาพ พลับสิงห์ นายกฤษฎา โออิน นายไกรรักษ์ ชูชาติ คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายดำรง ไชยเสนา นายทศพร จิตราทร ตัวแทนจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดภูเก็ต  เข้าร่วมประชุม วาระการประชุมมีทั้งหมด 5 วาระ

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับเรื่องเงินอุดหนุนจาก อบจ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2559 เรื่องสรุปผลการเชิดชูเกียรตินักกีฬาที่ได้เหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การเข้าร่วมประกวดวงโยธวาฑิตชิงแชมป์ภาคใต้

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ 5/2559

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ สรุปการพิจารณาโครงการชมรมกีฬาเครือข่าย ปีงบประมาณ 2559 –การจัดมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี 2559 –การรายงานสภานะภาพการเงินของสมาคมฯ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การจัดสถานที่ทำงานคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ-การนัดวันสรุปผลการตรวจสอบ งบ อบจ.ปี 2558 –การพิจารณานักกีฬา/ผู้ฝึกสอน/ประเภททีม/ชมรม ดีเด่น –การติดตั้งวงจรปิด

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

 

1