ธ.ก.ส.ภูเก็ตแถลงผลการดำเนินงานปี 62 พัฒนาระบบงาน สานต่อ SMAEs

โพสเมื่อ : Saturday, September 14th, 2019 : 10.41 am

ธ.ก.ส.ภูเก็ต แถลงผลการดำเนินงานปี 62 “ปีแห่งการฟื้นฟูสหกรณ์และเกษตรลูกค้า พัฒนาระบบงาน สานต่อ SMAEs บริการดีจากใจ”

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13ก.ย.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมไร่วานิช ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต งานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดภูเก็ต จัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานปี 2562 ระยะเวลา 2 ไตรมาสที่ผ่านมา ระหว่างเดือนเมษายน-กันยาน 2562 โดยมี นายพรรษิษฐ์ ช่วยพิชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานแถลงร่วมกับ นางนฤมล รัตนภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต นางปรีดาพร ตั้งสกุล ผู้จัดการสาขาภูเก็ต นางรุ่งนภา ชัยเพชร ผู้จัดการสาขาป่าตอง และ นางดาราวรรณ ยุทธการ ผู้จัดการสาขาถลาง และมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และกลุ่มผู้ประกอบการ SMAEs ของธนาคาร เข้าร่วม

นายพรรษิษฐ์ ช่วยพิชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ซึ่งในปีนี้ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ตได้เน้นการส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ลูกค้าและชุมชน การสนับสนุนการพัฒนาลูกค้าให้มีศักยภาพในทุกกลุ่มลูกค้า โดยผลการดำเนินการปี 2562 ด้านการให้บริการด้านสินเชื่อ ปัจจุบัน สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าประมาณ 3,040 ล้านบาท ประกอบด้วย สินเชื่อสำหรับเกษตรกร บุคคล สินเชื่อสหกรณ์ สินเชื่อองค์กร และสินเชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจภาคการเกษตร (SMAEs) ซึ่งธ.ก.ส.มุ่งมั่นและเน้นย้ำว่า ธนาคารยังมีความต้องการขยายสินเชื่อเพิ่มให้แก่ทุกภาคการผลิตและผู้ประกอบการที่สนใจ ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคสินเชื่อ Smart Farmer สินเชื่อ SME เกษตร สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า

สำหรับการให้บริการด้านเงินฝาก สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต ให้บริการรับฝากเงินมีเงินฝากทุกประเภทรวม 10,455 ล้านบาทและหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสนใจฝากและถือเป็นการออมเงินประเภทหนึ่ง คือ สลากออมทรัพย์สิน โดยปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 35 ของเงินฝากทั้งหมด ซึ่งขณะนี้เงินฝากสลากออมทรัพย์ ทั้งสลากชุดละ 20 บาท ชุดเกษตรยั่งยืน และในเร็วๆ นี้ จะเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ชุดละ 100 บาท (ชุดเกษตรมั่งคั่ง) อีกครั้ง

ส่วนด้านนวัตกรรมการให้บริการทางการเงิน (Fintech) นายพรรษิษฐ์ กล่าวว่า ปี 2562 เป็นปีที่ ธ.ก.ส.เพิ่มการให้บริการผ่านนวัตกรรมการเงิน หลายรูปแบบ ได้แก่ Application การทำธุรกรรมทางการเงินของ ธ.ก.ส. โดยใช้ชื่อ ว่า A-Mobile และการให้บริการการรับชำระเงินด้วย QR Code Payment และการให้บริการโอนเงินแก่ลูกค้ารายใหญ่ หรือ BAAC Corporate Banking รวมถึงสร้าง Platform การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรเรียกว่า A-Farmmart ซึ่งกำลังพัฒนาระบบให้มีเสถียรภาพและง่ายต่อการใช้งาน

ขณะที่ด้านการพัฒนาลูกค้าและชุมชน นอกจากการให้บริการทางการเงินแล้ว ธ.ก.ส.มีวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาลูกค้าและชุมชนผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยว ธ.ก.ส. ปี 2562 สำนักงาน ธ.ก.ส.ภูเก็ต ได้คัดเลือก ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางเทาเชิงทะเล พัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นชุมชนท่องเที่ยว ธ.ก.ส. ปี 2562 การมุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farmers ผ่านกระบวนการธนาคาร รวมถึงการเร่งพัฒนาชุมชนดุดมสุขในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังคงดำเนินภารกิจด้านการดูแลลูกค้า และภารกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยสำนักงาน ธ.ก.ส. ภูเก็ต ได้ดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐ จำนวน 1 แห่ง มาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้นำผลผลิตของตนเองที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยมาจำหน่ายผ่านช่องทางตลาดประชารัฐ และ ในเดือนตุลาคม 2562 ธ.ก.ส.ได้วางแผนจะเปิดตลาดรัฐเพิ่มที่ ธ.ก.ส.สาขาย่อยบางเทา ต.เชิงทะเล และเมื่อ ธ.ก.ส. สาขถลาง ที่ทำการแห่งใหม่สร้างแล้วเสร็จ คาดว่าจะเปิดตลาดประชารัฐได้อีกแห่งประมาณเดือนมกราคม 2563 อีกทั้งยังได้ตอบสนองการดำเนินงานผ่านนโยบายรัฐบาลด้วยการพัฒนาผู้มีรายได้น้อยและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านมาตรการและความช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งสามารถพัฒนาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มเกินเส้นขีดความยากจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลองพัฒนาสวนธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ พระราชชนนีพันปีหลวง การร่วมสนับสนุนงานไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยทัพเรือภาคที่ 3 การร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัษฎา การร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล การร่วมกิจกรรมออกบูธและสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเกษตรแฟร์ งานวันแพะแห่งชาติ รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา เช่น การทำบุญถวายเทียนพรรษาวัดในเขตจังหวัดภูเก็ตทั้ง 9 วัด รวมถึงการเตรียมจัดดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติบริเวณบ้านหัวควน ม.5 ต.กมลา

นายพรรษิษฐ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในงานแถลงข่าว สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต ยังได้นำผู้ประกอบการ SMEs  ภาคเกษตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ ผลิตภัณฑ์ข้าวยำกลุ่มท่องเที่ยวบ้านบางเทา ผลิตน้ำพิรก อำไพวรรณ ผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ้านกู้กู และผลิตภัณฑ์ข้าวสารคุณภาพปลอดสารพิษ หรือข้าว A-Rice ก็ได้นำมาออกแสดงแก่ลูกค้า

 

ซึ่งในปี 2562 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต ให้คำรับรองว่า จะมุ่งเดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางและเกิดความพึงพอใจ ให้สมกับความตั้งใจของธนาคารให้เป็น “ปีแห่งการฟื้นฟูสหกรณ์และเกษตรกรแก่ลูกค้า พัฒนาระบบงาน สานต่อ SMAEs บริการดีจากใจ”