ท่าอากาศยานภูเก็ต เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์พายุ “ปาบึก”

โพสเมื่อ : Thursday, January 3rd, 2019 : 6.29 pm

ท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมพร้อมรับมืออิทธิพลพายุโซนร้อน “ปาบึก” จัดทั้งกำลังคน อุปกรณ์ ระวังตลอด 24 ชั่วโมง มั่นใจรับมือได้

ท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุ “ปาบึก” ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ดำเนินการเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางเพื่อรับมือ สถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ประกาศแจ้งเตือนกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนลง อ่าวไทย ในวันที่ 3 มกราคม 2562 และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพรและ นครศรีธรรมราช ในช่วงค่ำของ วันที่ 4 มกราคม 2562

โดยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 และส่งผลให้ภาคใต้มีลม กระโชกแรงและมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อการบินในส่วนของท่าอากาศยานภูเก็ต และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ทางท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ดำเนินการ กำหนด แนวทางเพื่อรองรับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดยในพื้นที่ทำการการบิน (Airside) ทภก.ได้เพิ่มวงรอบในการตรวจระบบ ส่องสว่างภายในพื้นที่Airside และระบบไฟนำร่องบนทางวิ่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่ออากาศยานที่ทำการลง จอด ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

นอกจากนั้นท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตรวจความพร้อมของรางระบายน้ำโดยรอบเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในเขต Airside พร้อม ทั้งเพิ่มวงรอบในการตรวจทางวิ่งเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมไปถึงการประสานสายการบิน ในการจอดและจัดเก็บอุปกรณ์ภาคพื้นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออากาศยาน พร้อมทั้งตรวจสอบอากาศยาน ขนาดเล็กและอุปกรณ์ภาคพื้นต่างๆให้มีการยึดโยงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานของ ระบบแจ้งเตือนสภาพอากาศเลวร้าย : Adverse Weather และสภาวะทัศนวิสัย Low Visibility ให้มีความพร้อม ใช้งานตลอดเวลา และในกรณีที่ระบบ FIDS : Flight Information Display System ณ ห้องบริการเที่ยวบินเกิด ขัดข้องเจ้าหน้าที่จะทำการประสานกับหอบังคับการบิน และหัวหน้า ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตเพื่อประสาน ขอรายละเอียดข้อมูลของเที่ยวบิน ในการขึ้นลงรวมถึงเวลาของเที่ยวบินที่กำหนดมาลง ณ ทภก. เพื่อแจ้งไปยัง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทภก. ทั้งอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเพื่อให้ ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้โดยสารต่อไป

ในส่วนของการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ทภก.ได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวโดยมีการบูรณาการร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตรวจท่องเที่ยว ตำรวจภูธรสาคู และ ศูนย์ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ ห้องโถงเช็คอินผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเพื่อให้ ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากพายุ“ปาบึก” และเพื่อให้การดำเนินการภายในอาคารผู้โดยสาร ทั้ง 2 หลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทภก.ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสื่อสารภายในอาคารให้สามารถให้บริการผู้โดยสารและผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และ ในกรณีที่เกิดอากาศยานอุบัติเหตุ ได้มีการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัย รถดับเพลิงอากาศยาน รถดับเพลิงอาคารและอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆ เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงเขตอากาศยาน ที่ประสบอุบัติเหตุและพร้อมปฏิบัติการดับเพลิงใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 นาที ตามมาตรฐาน ICAO ตลอด 24 ชั่วโมง

เรืออากาศตรีธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่าเพื่อรับมือกับสถานการณ์พายุ โซนร้อนที่เกิดขึ้น ทภก.ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อติดตามความคืบหน้และรายงานให้ ผู้บริหารระดับจังหวัดและกระทรวงคมนาคมรับทราบตลอดเวลาโดยในส่วนของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการขอให้ ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางและควรเผื่อเวลาเดินทางมายัง ทภก. เพื่อป้องกันการตกเที่ยวบิน และ หลีกเลี่ยงการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน หากผู้โดยสารและผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0-7635-1122, 2302 และสายด่วน 1175