ทีมผู้บริหาร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รพ.สิริโรจน์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

โพสเมื่อ : Wednesday, June 27th, 2018 : 8.49 am

ทีมผู้บริหาร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รพ.สิริโรจน์ ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนิสิตพยาบาล จาก ม.นเรศวร เข้าศึกษาดูงาน เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ใหม่ สัมผัสประสบการณ์จริง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหาร นำโดยนายแพทย์ดุลย์  ดำรงศักดิ์ รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพยาบาลวิชาชีพ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ แดงเถิน รวม 15 ท่าน

เข้าศึกษาดูงาน เปิดโลกทัศน์ สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้กับนิสิตพยาบาล ได้สัมผัสบรรยากาศ กระบวนการการทำงานของพยาบาลวิชาชีพร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆ ให้สามารถนำไปเป็นแนวคิดในการเรียนการสอน และปรับใช้กับการทำงานจริงในอนาคต

พร้อมกับรับฟังการบรรยายในหัวข้อ    “การบริหารจัดการโรงพยาบาลและระบบบริการพยาบาลที่เป็นเลิศ” จากทีมผู้บริหาร แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพ ในวงการ Health Care อีกทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นซักถามในประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นวิทยาทานต่อการศึกษา และการทำงานในอนาคต