ทน.ภูเก็ตเผยน้ำดิบใช้ได้ถึงเมษายนนี้ ลดแรงดันน้ำ ฝนทิ้งช่วงนานวางแผนจ่ายน้ำเป็นเวลา

โพสเมื่อ : Tuesday, March 10th, 2020 : 1.29 pm

เทศบาลนครภูเก็ตเตรียมรับมือภัยแล้ง ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ลดแรงดันน้ำบางช่วงเวลาที่ประชาชนใช้น้ำน้อย พร้อมเตรียมแผนสำรองหากฝนทิ้งช่วงนาน ต้องจ่ายน้ำเป็นเวลา เผยน้ำที่มีอยู่รองรับได้ปลายเดือนเมษายนนี้ วางแผนงานโครงการแก้ปัญหาระยะยาวให้มีน้ำใช้ตลอดปี

 

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว ถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งของเทศบาลนครภูเก็ต ในโครงการสื่อมวลชนสัญจร ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ซอยพะเนียง) ว่า ปัจจุบันน้ำดิบต้นทุนสำหรับผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครภูเก็ตมีอยู่ร้อยละ 40 ของพื้นที่กักเก็บน้ำดิบร่วม ซึ่งปริมาณน้ำดิบน้อยกว่าปี 2562 ถึงร้อยละ 30 เทศบาลนครภูเก็ตจึงได้เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาขุมน้ำเทศบาล และระบบผลิตถนนดำรง ให้สามารถเชื่อมโยงและช่วยเหลือแลกเปลี่ยนน้ำกันได้ โดยมีกำลังการผลิตน้ำประปาอัตราวันละ 27,000 ลูกบาศก์เมตร

 

โดยมีแหล่งน้ำดิบหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำประปามาจากอ่างเก็บน้ำบางวาด มีปริมาณน้ำดิบคงเหลือ 1,542,069 ลูกบาศก์เมตร ขุมน้ำเทศบาล มีปริมาณน้ำดิบคงเหลือ400,000 ลูกบาศก์เมตร ขุมน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ มีปริมาณน้ำดิบคงเหลือ 120,000 ลูกบาศก์เมตร ขุมน้ำหน้าโรงพยาบาลวชิระ มีปริมาณน้ำดิบคงเหลือ 54,000 ลูกบาศก์เมตร และขุมน้ำซอยพะเนียง มีปริมาณน้ำดิบคงเหลือ 60,000 ลูกบาศก์เมตร (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563) 

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดต่อว่า จากปริมาณน้ำดิบคงเหลือ เทศบาลนครภูเก็ต มั่นใจว่าสามารถรับมือกับภัยแล้งให้พ้นวิกฤตไปได้ถึงปลายเดือนเมษายนนี้ โดยได้เตรียมรับมือและหาวิธีป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ไว้ 2 แนวทาง คือ แนวทางที่แรก เทศบาลนครภูเก็ต ปรับลดแรงดันน้ำในระบบจ่ายน้ำประปาในช่วงเวลา 10.00-17.00 น. และช่วงเวลา22.00-05.00 น. จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ห่างจากจุดจ่ายน้ำประปาและพื้นที่สูง น้ำประปาไหลอ่อน หรือน้ำประปาไม่ไหล และแนวทางที่ 2 ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า พร้อมทั้งเตรียมรับมือเมื่อน้ำประปาขาดแคลน จัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำ และสำรองน้ำประปาไว้ใช้ หรือน้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล และหากถึงปลายเดือนเมษายนแล้วฝนยังไม่ตกลงมา ทางเทศบาลจำเป็นที่จะต้องนำแผนในการจ่ายเป็นเวลามาใช้ต่อไป

 

ทั้งนี้ เทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดทำแผนรับมือกับภัยแล้งให้พ้นวิกฤต เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ดังนี้ แผนงานระยะสั้น ขุดลอกขุมน้ำเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อเพิ่มปริมาณในการเก็บน้ำ ดำเนินการขุดลอกขุมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต

 

แผนงานระยะกลาง โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำแห่งที่ 1 และ 2 (ข้างห้างโลตัสสามกอง) เพื่อผันน้ำในช่วงหน้าฝนที่มีปริมาณมากจากคลองบางใหญ่มายังขุมน้ำของเทศบาล ที่ซอยพะเนียง ขณะนี้อยู่ในขั้นการดำเนินการของบประมาณมาดำเนินการก่อสร้าง ส่วน

ส่วนแผนงานระยะยาว มีโครงการนำน้ำผ่านการบำบัดมาเป็นน้ำประปา จากโรงบำบัดน้ำเสีย ที่มีไม่ต่ำกว่าวันละ 20,000 ลูกบาทศ์เมตร ขณะนี้อยู่ในขั้นการศึกษาความเป็นไปได้และต้นทุนการผลิต โครงการพัฒนาน้ำใต้ดิน และโครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำอ่าวภูเก็ต บริเวณปลายแหลมสะพานหิน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาวของจังหวัดภูเก็ต ที่ขณะนี้ได้มีการเสนอเข้าสู่คณะกรรมการน้ำแห่งชาติไปแล้ว เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะกักเก็บน้ำในช่วงหน้าฝนจากคลองบางใหญ่ที่ไหลมากจากต้นน้ำที่พื้นที่ตำบลกะทู้ที่มีปริมาณมากมากกักเก็บไว้ใช้ในช่วงแล้งและเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมในย่านเมืองเก่า ย่านเศรษฐกิจของเมืองภูเก็ตอีกด้วย แต่โครงการนี้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท แต่หากสามารถเกิดขึ้นได้จะทำให้ภูเก็ตหมดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งและตลอดทั้งปี

 

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ยังกล่าวเพิ่มว่า ในขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เทศบาลนครภูเก็ต ขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลบาลนครภูเก็ต และจัดตั้งหน่วยงานรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ สถานีอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครภูเก็ต ถนนกระ โทร.199 หรือ 076-211111 และสายด่วนเทศบาลนครภูเก็ต โทร. 1132 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในเขตเทศบาล โดยกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำไว้จำนวน 3 จุด คือ สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 1 ถนนกระ, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ซอยพะเนียง ถนนเยาวราช และบริเวณโรงกรองประปาเทศบาลนครภูเก็ต สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (สวนหลวง ร.๙)  พร้อมทั้งได้จัดเตรียมถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 30 ถัง สำหรับนำไปติดตั้งเป็นจุดให้บริการน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล โดยเทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้แจกจ่ายแก่ประชาชนในกรณีน้ำประปาหยุดไหลไว้เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลนครภูเก็ต ขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในการช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า และเตรียมภาชนะรองรับน้ำไว้ใช้ในช่วงที่น้ำประปาไม่ไหล ทั้งนี้ หากพบเห็นน้ำประปารั่วหรือท่อแตก ขอให้แจ้งกองการประปา เทศบาลนครภูเก็ต  โทร. 076-211130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงฤดูแล้ง สภาพอากาศแห้งความชื้นต่ำ ซึ่งอาจจะเกิดอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่ต่างๆ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน ไม่เผาขยะ หญ้า เศษวัสดุทุกชนิด ช่วยกันสอดส่องดูแลอาคารบ้านเรือน ชุมชน และจุดที่มีความเสี่ยงจะเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้ง  หากพบเห็นเหตุเพลิงไหม้แจ้งได้ที่ โทร. 199 และ 076-211111 ตลอด 24 ชั่วโมง