ทต.ราไวย์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

โพสเมื่อ : Wednesday, February 22nd, 2023 : 9.22 am

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 นำโดยนายสมชาย ธนารักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลราไวย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน, ญัตติการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น, ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566, ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 และขออนุมัติถอนคืนเงินรายรับ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์