ถ้าไม่ผิดแผนเริ่มสร้างได้ปี 64 อุโมงค์ป่าตอง งบกว่า 14,000 ล้าน

โพสเมื่อ : Thursday, December 19th, 2019 : 9.34 am

ไม่ผิดแผน ปี 64 เริ่มเริ่มสร้าง โครงทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง หรือ อุโมงค์กะทู้ – ป่าตอง งบ 14,000 ล้านได้ เปิดใช้ได้ ปี 2569 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุญาตกรมป่าไม้ใช้พื้นที่

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับนายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประชุมติดตามความคืบหน้า การดำเนินโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต หรือโครงการขุดอุโมงค์ป่าตอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการดำเนินโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตองจังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการที่มีการผลักดันมายาวนาน มีเป้าหมาย เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจาก อำเภอกะทู้ ไปยังหาดป่าตอง เป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนคนในพื้นที่ และ นักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และ แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ลดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029  ในส่วนของรูปแบบการก่อสร้าง กำหนดแนวสายทางของโครงการฯ เป็นทางพิเศษขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง ( รถยนต์ 2 ช่องจราจรและรถจักรยานยนต์ 2 ช่องจราจร )
ทั้งนี้จุดเริ่มต้นการก่อสร้างโครงการฯจะเริ่มที่ตำบลป่าตอง บริเวณถนนพระเมตตา เป็นทางยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์ จนถึงเขานาคเกิด ระยะทาง 0.9 กม. จากนั้นเป็นอุโมงค์ ระยะทาง 1.85 กม. ต่อด้วยทางยกระดับ ระยะทาง 1.23 กม. และไปสิ้นสุดโครงการที่ ตำบลกะทู้ ณ บริเวณจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 รวมระยะทางทั้งหมด 3.98 กม.

ขณะนี้โครงการดังกล่าว ถูกบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558-2562 โดยคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ได้มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้นำเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558  สำหรับมูลค่าการลงทุนโครงการฯ รวม 14,177 ล้านบาท ได้แก่ ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 5,792 ล้านบาท ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่จะต้องเวนคืนประมาณ 200 ราย และค่าก่อสร้างรวมค่าควบคุมงาน จำนวน 8,385 ล้านบาท

การดำเนินโครงการที่ผ่านมา การทางพิเศษฯ ได้จัดส่งรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ประกาศกำหนดของโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตองจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 2562 และ สคร. ได้เชิญ การทางพิเศษฯ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดในรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นสมควรให้ การทางพิเศษฯ จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการให้ สคร. เรื่องการดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐต่อไป

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ปัจจุบัน การทางพิเศษฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เพื่อดำเนินโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตองจังหวัดภูเก็ต โดยได้ยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ประกอบด้วย พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด พื้นที่เขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี , พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ,รวม 109 ไร่  และที่เพิ่มเติมจากเดิม คือ พื้นที่ป่าในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ สปก. ซึ่งขณะนี้ได้มีการการตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้พร้อมกันทุกหน่วยงาน และนำเสนอข้อมูลเป็นหลักฐานในรายงานสรุปการขอใช้พื้นที่ป่า

ซึ่งล่าสุด ขณะนี้ ขั้นตอนอยู่ระหว่างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานผลการตรวจสภาพป่า พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบการตรวจสภาพป่า เตรียม เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ต่อไป

ทางด้าน นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มาติดตามงานดูสภาพความพร้อมพื้นที่ ที่จะใช้ในการก่อสร้างโครงการฯ เพื่อนำเสนอ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างดี และ ภายหลังจากได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะนำเสนอ สคร.เพื่ออนุมัติและนำเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป คาดว่ากลางปี 2563 น่าจะได้รับอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี และเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2564 ตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนภาครัฐเอกชน (PPP ) จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกผู้รับสัมปทาน คาดว่าใช้ระยะเวลา 1 ปี และกลางปี 2564 จะได้เริ่มก่อสร้าง โดยการใช้พ.ร.บ.ร่วมทุน

ผู้ว่าการทางพิเศษ ฯ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า หากโครงการฯ นี้ เกิดขึ้นจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว แก้ไขปัญหาการจราจร ช่วยลดอุบัติเหตุ เสริมสร้างบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ประชาชนและนักท่องเที่ยว ไปเที่ยว มั่นใจในความปลอดภัย มีความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และหากเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คาดว่าปี 2569 สามารถเปิดใช้เส้นทาง พิเศษสายกะทู้- ป่าตองจังหวัดภูเก็ต ได้