ต้องไม่หยุดอยู่กับที่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาผู้สูงอายุสู่ดิจิทัล

โพสเมื่อ : Sunday, September 22nd, 2019 : 10.52 am

ต้องไม่หยุดอยู่กับที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เปิดโครงการ “ติวเข้มสูงวัย สู่ดิจิทัล 5.0” เตรียมความพร้อมให้กับประชาชน เพื่อการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุข ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และการเงิน

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ติวเข้มสูงวัย สู่ดิจิทัล 5.0 พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ภารกิจรัฐที่จะดูแลสังคมสูงวัยของประเทศ โดยมี นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายกิตติ  อินทรกุล  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต, นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี กลุ่มผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุจากตำบลต่าง ๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกว่า 500 คน สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต และสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย ตั้งใจที่จะวางยุทธศาสตร์การสร้างสังคม Blue Zone ที่มีความสุขให้กับพลเมืองภูเก็ตอย่างยั่งยืนให้ได้ โดยเน้นเรื่องการดูแลตัวเองให้เป็น Active Senior Citizen คือ เป็นผู้ที่มีความสุขตราบจนวันสุดท้ายของชีวิต พัฒนาและวางตัวให้เป็น Asset ทรัพย์สินของลูกหลาน มิใช่ภาระของลูกหลาน เป็นปูชนียบุคคล ซึ่งเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นได้ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมวลมนุษยชาติ โดยองค์รวม ซึ่งการที่จะทําให้ภาคประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของตนเอง เพื่อตระหนักต่อโครงสร้างประชากรของประเทศ ในอีก 2 ปีข้างหน้า ที่สังคมเราจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์

จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีคัมภีร์การเตรียมตัวในเรื่องเหล่านี้กันอย่างจริงจัง การสัมมนาภาคสังคม การสร้างสังคม Blue Zone คุณภาพ การวางยุทธศาสตร์ขึ้นนั้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กรมกิจการผู้สูงอายุ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยจะมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย เรื่อง นวัตกรรมการเงินตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ , เรื่อง การดำเนินงานจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ, เรื่อง ผู้สูงวัยรอบรู้ด้านสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ และภาคปฏิบัติ เป็นกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ขณะที่นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ภารกิจที่สำคัญของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คือการพัฒนาทุนมนุษย์ เพราะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด การเข้าสู่สังคมสูงวัย มิใช่เป็นเรื่องของผู้สูงอายุอีกต่อไป กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของคนที่จะต้องเข้ามามีบทบาททั้งเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว และตัวผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

ทุกภาคส่วนจะต้องเข้าใจร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัยในจังหวัด อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุด้านการเงิน ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของการดํารงชีวิต ซึ่งการจัดโครงการในวันนี้ เป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้เพื่อเตรียมตน และคนรอบข้าง ให้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพในทุกด้าน

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานด้วย  ได้แก่ บูธการรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.), บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและของที่ระลึกของกลุ่มสตรี และบูธกิจกรรมตรวจสุขภาพ แนะนำโภชนาการ เพื่อให้กำลังใจแก่กลุ่มต่าง ๆ ที่มาร่วมออกบูธในครั้งนี้ ด้วย