ดีป้า ลุยปั้น Digital Startup ทั่วประเทศ หนุนคนรุ่นใหม่นำไทยก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

โพสเมื่อ : Wednesday, August 15th, 2018 : 5.27 pm

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success  ติวเข้มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค  ทั่วประเทศ หวังสร้าง Digital Startup รุ่นใหม่ ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล หนุนไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (15 ส.ค.) ที่ห้องเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สำนักงานดีป้า เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการDigital Startup และประชาสัมพันธ์แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล depa fund: Start to success โดยมี นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนบน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนบริการในพื้นที่ภาคใต้ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนนักศึกษาและผู้ประกอบการ เข้าร่วม

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สำนักงานดีป้า กล่าวว่า ดีป้าได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ภายใต้กรอบนโยบาย Thailand 4.0. ของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวดีป้าได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการหน้าใหม่ อาทิ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากประชาชนทั่วไป และผู้ที่ต้องการจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะประกอบธุรกิจซึ่งเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success ที่จัดขึ้นนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบรายละเอียดของการสนับสนุนของดีป้า การยื่นแบบขอรับการสนับสนุน การเขียนแผนโครงการที่ถูกต้อง

ในส่วนของรูปแบบการจัดกิจกรรมนั้น ดีป้าได้กำหนดจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยเครือข่ายของดีป้าทั่วประเทศ เพื่อการกระจายโอกาสให้กับนักศึกษาและผู้ประกอบการที่สนใจในพื้นที่แต่ละส่วนของภูมิภาค โดยจะมีการจัดงานในพื้นที่ 4 ภาค 5 จังหวัด ตลอดเดือนสิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. คือ 1.ภาคกลาง กรุงเทพฯ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Conference Halls Glowfish Sathorn 2.ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ  ห้องออดิทอเรียม อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ แม่เหียะ  จังหวัดเชียงใหม่ 3.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มหาสารคาม วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4.ภาคใต้ จ.ภูเก็ต ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ จ.สงขลา วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สิงหาคม ณ ห้องอติเรก ณ ถลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดีป้าพร้อมที่จะสนับสนุนด้านอื่น ๆ ทุกรูปแบบให้กับผู้ประกอบการ Startup ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล (depa Digital Startup Fund), การสนับสนุนให้ SME นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ (depa Digital Transformation Fund), การเพิ่มศักยภาพพัฒนากำลังคนและบุคลากร (depa Digital Manpower Fund) , การสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ (depa Digital Research Development and Innovation Fund), การสนับสนุนการสร้างความตระหนัก การประกวด การสร้างเครือข่าย

และการจับคู่ธุรกิจ (depa Digital Event and Marketing Fund), การส่งเสริมให้ชุมชนประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างความแข็งแรงและเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน (depa Digital Transformation Fund for Community) รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund) โดยสำนักงานได้ออกมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล ในยุค Thailand 4.0” ดร.ชินาวุธกล่าว

นอกจากนี้ ดีป้า ยังได้รับเกียรติจาก วิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล จะมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และวิธีการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ อาทิ “คุณแมน” ชวยศ ป้อมคำ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Lean Management และผู้นำเข้าหลักสูตร Lean Startup Machine ,“ดร.ก้อง” พณชิต กิตติปัญญงาม นายกสมาคม Thailand Tech startup Association (TTSA) ประจำปี 2018 , “คุณนก” มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ CEO , Sea (Thailand), ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ และ คุณจอมขวัญ ผลิตวานนท์

อย่างไรก็ตาม ดีป้ามุ่งหวังว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success ในส่วนของภูมิภาคนั้น จะช่วยสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษา และนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน