ชัยภูมิเลือกภูเก็ต เจาะตลาดขนผู้ประกอบการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ

โพสเมื่อ : Friday, June 28th, 2019 : 12.23 pm

ชัยภูมิเลือกภูเก็ต เจาะตลาดขนผู้ประกอบการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ เชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย เชื่อเป็นเมืองที่มีศักยภาพ

เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ (27 มิ.ย.) นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ เชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โครงการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรทุกระดับ โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าเด่นของจังหวัดชัยภูมิ และกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ ภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่จัดขึ้นในวันนี้ถือเป็นการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของจังหวัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัดและภูมิภาคเพื่อเพิ่มช่องทางการค้าและกระจายผลผลิตจากแหล่งผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและทั่วถึง เพื่อเกิดมูลค่าทางการค้ามากขึ้น ดังนั้นการจัดงานกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ทั้งสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป  ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยว ให้ได้มีการต่อยอดและเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการจำหน่ายต่อไป

นางชลทิชา ลัดดาวัลย์ พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงานว่า จังหวัดชัยภูมิ ได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรทุกระดับ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดข้าว รายการจัดเจรจาธุรกิจ เชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท

จังหวัดชัยภูมิได้กำหนดตำแหน่งการพัฒนาของจังหวัดให้เป็นมาตรฐานการผลิตและศูนย์กลางสินค้าเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริม พัฒนา ขยายตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตสินค้าของจังหวัดชัยภูมิ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการสินค้า บริการ และการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ มีรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตได้มาตรฐานของจังหวัดและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

โดยนำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดชัยภูมิ ที่มีศักยภาพ อาทิ ข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว มะขามหวาน ส้มโอ เมลล่อน แมคคาเดเมีย กระเทียมดำแปรรูป สมุนไพร ผ้าไหม จำนวน 14 กลุ่ม เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ

นางชลทิชา กล่าวต่อไปว่า สาเหตุที่เลือกมาจัดกิจกรรมที่จังหวัดภูเก็ต ด้วยมองว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต  ประกอบกับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทำการเกษตรน้อย มองว่าสินค้าเกษตรน่าจะเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการสินค้าจังหวัดภูเก็ตที่จะนำไปจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ถ้าสามารถมาเชื่อมโยงสินค้ากับผู้ประกอบการที่จังหวัดภูเก็ต ก็สามารถที่จะขยายตลาดสินค้า เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับสินค้าทางการเกษตรและสินค้าอื่นๆ ของจังหวัดชัยภูมิ

“จากการมาจัดกิจรรมในวันนี้ เมื่อผู้ประกอบการได้มาพบปะพูดคุยกัน ซึ่งเราก็ได้มีการนำสินค้าตัวอย่างมาให้ผู้ประกอบการดูด้วย ถ้าผู้ประกอบการสินค้าจังหวัดภูเก็ตสนใจสินค้าของจังหวัดชัยภูมิตัวไหน เราก็จะมีการเชื่อมโยงติดต่อแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน ซึ่งในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิเอง ก็จะมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมว่ามีผู้ประกอบการที่ภูเก็ตสนใจสินค้าตัวไหนบ้างเราก็จะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์ขึ้น” นางชลทิชา กล่าวและว่า

ที่ผ่านมาเคยไปจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการมาทำกิจกรรมเชื่อมโยงสินค้ากับจังหวัดทางภาคใต้ ส่วนมากก็เป็นข้าว มีผลตอบรับที่ดี มีการสั่งซื้อกันตลอดมา