“จี้อี่” สมใจ สุวรรณศุภพนา พร้อมพาเทศบาลนครภูเก็ตสู่การพัฒนา

โพสเมื่อ : Thursday, February 18th, 2021 : 11.17 am

“จี้อี่” สมใจ สุวรรณศุภพนา พร้อมพาเทศบาลนครภูเก็ตสู่การพัฒนา  ภายใต้วิสัยทัศน์ ทำได้ ทำจริง ทำสำเร็จ พร้อมทำต่อให้ดียิ่งขึ้น มุ่ง “สร้างคน สร้างเมือง สร้างเศรษฐกิจ และ สร้างสิ่งแวดล้อม”

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เบอร์ 1 ในฐานะหัวกลุ่มคนหนุ่ม กล่าวถึงการลงรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ในนามกลุ่มคนหนุ่ม กล่าวว่า จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ทำให้เข้าใจความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเทศบาลนครภูเก็ต จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิด “สร้างคน สร้างเมือง สร้างเศรษฐกิจ และ สร้างสิ่งแวดล้อม”

การสร้างคน จะต้องสอดคล้องกับเมืองในอนาคต ดังนั้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อม ด้านการศึกษาให้กับบุตรหลาน เมื่อจบไปแล้วจะต้องมีงานทำ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา เทคโนโลยี และ การคิดแบบสร้างสรรค์  ตลอดจนการทำงานร่วมกับเครือข่ายในการสร้างองค์ความรู้ให้กับคนทุกเพศทุกวัย รวมถึงการสร้างสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ซึ่งทุกเรื่องใกล้ตัว เป็นเรื่องการศึกษา การดูแลสุขภาพ ของคนทุกกลุ่ม รวมไปถึงกลุ่มคนเปราะบาง พิการ  และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ในส่วนของการสร้างเมือง ได้มีการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาเมือง โดยเฉพาะกล้องซีซีทีวี ที่ผ่านมาเทศบาลนครภูเก็ตได้รับเลือกจากเอกชนมาศึกษาทดลองนำกล้องซีซีทีวีอัจฉริยะ มาใช้ทั้งในเรื่องของความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กล้องซีซีทีวีอัจฉริยะ มีความสามารถสแกนใบหน้า การวิเคราะห์และการเตือนภัย  นอกจากนี้ในการบริหารสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ตั้งแต่เรื่องของถนนและฟุตบาทปลอดภัย เพื่อให้นครภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการเดิน ภายใต้แนวคิด ยิ่งเดินยิ่งรวย โดยใช้ต้นทุนอัตลักษณ์ของเมือง มาเล่าเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และอาหารการกิน และวัฒนธรรมต่างๆ

นอกจากนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ คือ เรื่องน้ำ ทั้งน้ำท่วม น้ำเสีย และ น้ำใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งมีการประสานแผนกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ทั้งเรื่องของน้ำเสีย น้ำท่วม และน้ำบริโภค แต่บางโครงการใช้งบประมาณค่อนสูง ซึ่งต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงบประมาณ ขณะนี้บางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการ

ตลอดจนการจัดภูมิทัศน์ของเมือง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสารลงดิน และการปรับปรุงบริเวณริมคลองต่างๆ จึงทำให้บางครั้งอาจจะเกิดความไม่สะดวก แต่ทั้งหมดก็เพื่อความสะดวกสบายและสวยงามในอนาคต รวมทั้งรองรับการกลับมาของแด็กภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการกลับมาประกอบอาชีพมากขึ้น

ด้านของการสร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากในย่านโอลด์ทาวน์แล้ว ก็ได้มีการขยายการเติบโตมายังบริเวณถนนชนะเจริญ ด้วยการปรับปรุงผังเมืองเพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะในย่านเมืองเก่าคงจะไม่สามารถขยายตัวได้มากนักด้วยข้อจำกัดของข้อกฎหมาย จึงจำเป็นต้องขยายมารอบนอก และจะต้องเชื่อมโยงกับท้องถิ่นข้างเคียง หรือที่เรียกว่าวงแหวนรอบนอก โดยการจัดเตรียมความพร้อมในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและการปรับภูมิทัศน์ของเมืองให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น

ขณะเดียวกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้น เรายังได้วางระบบการบริหารจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นขยะ น้ำเสีย ซึ่งครอบคลุมไปถึงการแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนในอนาคต ตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของเมือง

สำหรับในอนาคตพร้อมที่จะสานต่องานต่างๆ ที่มีการดำเนินการไว้แล้ว และ สร้างงานใหม่ๆ เพื่ออนาคตข้างหน้า เพราะจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้ง 2 ครั้ง เกิดปัญหาหนักมาก โดยเฉพาะเรื่องปากท้อง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อรองรับให้เกิดการมีงานทำและมีรายได้ เพื่อให้มีคุณชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เรื่องของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ก็สำคัญ เพราะเป็นการจัดทำไว้เพื่อรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นตามมา แต่ก็ต้องอดทน เพราะในระหว่างการปรับปรุงย่อมที่จะมีผลกระทบการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ก็จำเป็นเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

เช่นเดียวกับการผลักดันและจัดหางบประมาณต่างๆ มาเติมเต็มโครงการต่างๆ ให้สมบูรณ์  เพราะแม้แต่ละปีเทศบาลจะมีรายได้ประมาณ 1,200 ล้านบาท แต่งบส่วนใหญ่จะใช้ไปกับงบประจำ จะเหลืองบพัฒนาพียง 10% ดังนั้นหากเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถใช้งบของเทศบาลฯได้ จำเป็นที่จะมีการประสานแผนและงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อมาดำเนินการ เช่น สายไฟลงดิน การแก้ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำเสีย เป็นต้น และขอยืนยันว่าหากได้รับเลือกตั้งเข้าไปอีกครั้ง ทุกนโยบายที่นำเสนอนั้นสามารถทำได้ ทำจริง ทำสำเร็จ และพร้อมทำต่อให้ดียิ่งขึ้น

 

 

สำหรับการสมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ถือเป็นอีกพื้นที่ ที่น่าจับตามอง โดยในเทศบาลนครภูเก็ต มีผู้สมัครชิงตำแหน่ง 2 คน คือ นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต “ทีมกลุ่มคนหนุ่ม” อดีตนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้หมายเลข 1 และ นายสาโรจน์  อังคณาพิลาส ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต “ทีมรักภูเก็ต” ได้หมายเลข 2 อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต