จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ตเลือกสะพานหิน เป็น “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ”

โพสเมื่อ : Sunday, July 28th, 2019 : 4.00 pm

ภูเก็ตเลือกสวนสาธารณะสะพานหินเป็น “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (28 ก.ค. 62) ที่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ”  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต/ปลัดจังหวัดภูเก็ต/นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มมวลชนประชาชนจิตอาสา 904 วปร. เข้าร่วม

นายภัคพงศ์  กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษาและ   ต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินโครงการ “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้จังหวัดคัดเลือกสวนหย่อม สวนสาธารณะ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  หรือเศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด เพื่อดำเนินการปรับปรุง ดูแลรักษา สวนหย่อมสวนสาธารณะและพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม รวมทั้งปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับให้ร่มรื่นและสวยงาม

ในการนี้ จังหวัดภูเก็ต จึงได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้สวนหย่อม สวนสาธารณะสะพานหิน เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีความสำคัญ เนื่องจากสวนสาธารณะสะพานหิน เป็นสวนสาธารณะในเขตเมือง หรือ “เลในเมือง” ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ติดทะเลใกล้ตัวเมืองมากที่สุด หากทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม ก็จะเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน

โดยกำหนดดำเนินกิจกรรมการพัฒนาที่สำคัญ เช่น ปลูกป่าโกงกางพื้นที่ชายหาดสะพานหิน (เลในเมือง) ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นแก้ปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเลระยะทาง 900 เมตร ปรับปรุงทางเดินรอบ ๆ สวนสาธารณะสะพานหิน ปรับปรุงทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และ การเพิ่มแสงสว่าง เก็บขยะบริเวณชายหาด (เลในเมือง) จัดทำซุ้ม ป้ายชื่อสวน นอกจากนี้ ได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนและภาคส่วน ต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแล รักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน