จังหวัดภูเก็ตเชิญประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

โพสเมื่อ : Friday, May 3rd, 2019 : 10.33 am

 จังหวัดภูเก็ตขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ สํานึกเชิดชูในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกของจังหวัดภูเก็ต

นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ถึงการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภัคดี และสำนึกเชิดชูในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ว่า  จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกของจังหวัดภูเก็ต ในช่วงพระราชพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่ง ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม  2562 ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง และ ระหว่างเดือนเมษายน  2562 ถึงกรกฎาคม 2563

รวมทั้งขอเชิญ หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมตั้งโต๊ะหมู่ ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะหรือประดับตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ตามอาคารสถานที่และบ้านเรือน เพื่อเทิดพระเกียรติ  แสดงความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยพร้อมเพรียงกัน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาคระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตดำเนินการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 1-2 และ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาคของจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562  เวลา 07:00 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร เวลา 09:00 -17:00 น.รับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดพระทอง โดยมีจิตอาสาเฉพาะกิจในกลุ่มงานเข้าร่วมกิจกรรม การแต่งกายผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจิตอาสา:เครื่องแบบจิตอาสา/ประชาชนทั่วไป:เสื้อสีเหลือง

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562  (ช่วงแรกเวลา 08:40 – 12:00 น./ ช่วงที่ 2 เวลา 16:10-22:00 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้จิตอาสาเฉพาะกิจใน 7 กลุ่มงาน และ ประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาครับชมพระราชพิธีพร้อมกับกรุงเทพมหานคร การแต่งกายจิตอาสา:เครื่องแบบจิตอาสา/ประชาชนทั่วไป:เสื้อสีเหลือง

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00  น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีด้วย หัวใจ” พัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลําน้ำคูคลอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ณ คลองบางใหญ่ เขตเทศบาลนครภูเก็ต ณ ลานจอดรถโรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และกำหนดจัดกิจกรรม 1 ถนน 1 จังหวัดดำเนินการในพื้นที่ถนนภูเก็ตถึงปลายแหลมสะพานหิน ระยะทาง 1,060 เมตร  รวมทั้งกำหนดพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณปลายแหลมสะพานหินด้วย โอกาสนี้ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

และเวลา 16:00 – 17:50 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานและรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  พร้อมกับกรุงเทพมหานคร  โดยเชิญชวนทุกภาคส่วนและจิตอาสาเฉพาะกิจใน 7 กลุ่มงานเข้าร่วมพิธีด้วย การแต่งกาย ข้าราชการ:เครื่องแบบเต็มยศสายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก/ประชาชน:เสื้อเหลือง/จิตอาสา:เครื่องแบบจิตอาสา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดท่าเรือ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และในระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 มีการจัดแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยสมพระเกียรติ จึงขอความร่วมมือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงหน้าที่และจิตสํานึกการเป็นข้าราชการที่ดี รวมถึงได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสํานึกเชิดชูในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย และ นําข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามวัน เวลา ที่กําหนด โดยพร้อมเพรียงกัน