คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ. ภูเก็ต จับมือ บริษัทแบ๊กส์ บริการภาคพื้นฯ พัฒนาศักยภาพ นศ. – คนทั้วไป วิชาชีพสายการบิน

โพสเมื่อ : Sunday, September 11th, 2022 : 2.59 pm

คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ. ภูเก็ต จับมือ บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด พัฒนานักศึกษา สู่วิชาชีพสายการบิน จัดโครงการฝึกอบรม ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรประกาศนียบัตรทางด้านการดำเนินงานบริการภาคพื้นดินของสนามบิน

เมื่อเร็วๆนี้ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ต  อาจารย์กฤษณ์  สินเจริญกุล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะการบริการและการท่องเที่ยว ร่วมกับ นาย บุญโสม  พวงแก้ว กรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท BAGS Ground Services  จัดการอบรมโครงการ Certificate in Airport Ground Service Operations  โดยมีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาคการศึกษา และ ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคการบริการธุรกิจการบิน ของจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้อง Chaofah Grand Ballroom โรงแรม Ramada Plaza Chao Fah Phuket

โดยงานนี้ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับบริษัท เอวิเอชั่น บิซ จำกัด ในเครือของบริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ให้จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรประกาศนียบัตรทางด้านการดำเนินงานบริการภาคพื้นดินของสนามบิน หรือ Certificate in Airport Ground Service Operations” โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้สมัคร

การอบรมจะเริ่มการเรียนการสอนภาคทฤษฎี-ปฏิบัติในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2565 จำนวน 180 ชั่วโมง และ ฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 – กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวนรวม 400 ชั่วโมง ซึ่งช่วงเวลาการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงจะขึ้นอยู่กับแต่ละสถานีบริการที่บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด ปฏิบัติงานอยู่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings 2022 ให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และ อยู่ในอันดับที่ 101-150 ของโลกสาขา Hospitality & Leisure Management ซึ่งคณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ต มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร ได้แก่ BBA in Hospitality Management (การจัดการการบริการ) BBA in Tourism Management (การจัดการการท่องเที่ยว) และ BBA in Business Innovation Management (การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ)

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับสากลจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO: TedQual) ในหลักสูตรการจัดการบริการ และหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวอีกด้วย

คณะการบริการและการท่องเที่ยว มีกลุ่มวิชาธุรกิจการบินในหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ให้มีการยกระดับทักษะและความรู้ เพื่อทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่คณะฯ ตั้งอยู่ จึงถือเป็นภารกิจหลักที่คณะต้องดูแลบุคลากรในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรม ให้มีทักษะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการฯ และยื่นของบประมาณจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จนได้รับการอนุมัติให้จัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมา