ขนส่งภูเก็ตเกินหน้าสร้างความเชื่อมั่น สอน “ขับรถบัสเส้นทางเขาป่าตองอย่างไรให้ปลอดภัย” หวังลดอุบัติเหตุ

โพสเมื่อ : Tuesday, November 5th, 2019 : 12.46 pm

ขนส่งภูเก็ต เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ คนขับรถ เรียนรู้ “เทคนิคการขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตอง อย่างปลอดภัย พร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน Q-Bus)

วันนี้ ( 5 พ.ย.) ณ โรงแรมเอทู พูล รีสอร์ท จ.ภูเก็ต มีนายสุพจณ์ รอดเรือ ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “ เทคนิคการขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตองอย่างปลอดภัยขึ้น พร้อมการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ ( Q – Bus) จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดภุเก็ตจัดขึ้น โดยมี นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภุเก็ต เจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่ง ผู้ประกอบการ และพนักงานขับรถจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ เข้าร่วม จำนวน 60 คน

นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัด กล่าวว่า ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสาร ที่นำนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตมีอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางไปยังหาดป่าตอง ซึ่งสามารถเดินทางได้ถึง 3 เส้นทาง คือ กะรน – ป่าตอง, กมลา – ป่าตอง และกะทู้ – ป่าตอง ซึ่งทั้ง 3 เส้นทางเป็นเส้นทางขึ้น – ลง เขา ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สำหรับเส้นทางกะทู้ – ป่าตอง เป็นเส้นทางที่มีการใช้มากที่สุด และมักจะเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งรถส่วนบุคคลมาโดยตลอด

ที่ผ่านมาก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปจำนวนมาก และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการขนส่งจะต้องเรียนรู้ปัจจัยต่างๆที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อร่วมป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางขึ้นลงเขาป่าตองต่อไป ซึ่งทางสำนักงานขนส่งจึงได้จัดให้มีการอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถขึ้นลงเขาป่าตองแก่คนขับรถและผู้ประกอบการการ เนื่องจากการขับรถขึ้นลงเขาป่าตองต้องมีเทคนิคในการขับที่ไม่เหมือนกับการขับในพื้นราบ ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัว ที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้ชำนาญ ถ้าสามารถขับรถขึ้นลงเขาป่าตองได้อย่างปลอดภัยเชื่อว่าในเส้นทางอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหา

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบัสโดยสาร ตามนโยบายของจังหวัด ในการสร้างการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกในการเตรียมความพร้อมด้านรถและตนขับรถ รวมถึงยกระดับมาตรฐานการบริหารรถโดยสารสาธารณะด้วยการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-BUS) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณภาพด้านการให้บริการสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จึงได้จัดให้มีการสัมมนาให้ความรู้เรื่องนี้กับผู้ประกอบการด้วย โดยวันนี้มีผู้เข้าร่วม 30 บริษัท และมีผู้สนใจที่จะเข้าร่วม Q-BUS แล้ว 7 ราย ผู้ที่จะได้รับการรับรอง Q-BUS จะต้องทำในเรื่องต่างๆ ดังนี้ เช่น จะต้องมีการบริหารแบบองค์กร พนักงานขับรถต้องได้มาตรฐาน รถต้องได้มาตรฐาน ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมาก่อน ซึ่งผู้ที่ได้รับ Q-BUS จะได้รับสิทธิพิเศษหลายอย่าง เช่น การตรวจสภาพรถ จากปี ละ 2 ครั้ง เหลือตรวจปีละครั้ง นอกจากนั้นยังจะได้ประชาสัมพันธ์ไปยังเวปไซต์ ต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และรวมถึงสิทธิพิเศษในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

นายบัญญัติ ยังได้กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีรถบัสโดยสารที่จดทะเบียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง มีมากถึง 12,000 คัน และในแต่ละวันมีรถวิ่งมากว่า 2,000 คน ส่วนสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารที่ขึ้นลงเขาป่าตองพบว่าแนวโน้มลดลง เนื่องจากจังหวัดได้กำหนดมาตรการห้ามรถบัสขึ้นเขาป่าตองในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน และ โครงการรถบัสเสียข้างถนนต้องดำเนินการตามกฎหมาย เพราะถือว่ารถบัสคันดังกล่าวไม่มีความปลอดภัยจะต้องเข้าสู่ระบบการตรวจสอบและดำเนินคดีในความผิดใช้รถที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ทำให้ขณะนี้พบว่ารถบัสเสียข้างถนนมีน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหลังจากมีการอบรมให้ความรู้ “เทคนิคการขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตอง อย่างปลอดภัย พร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน Q-Bus) จะทำให้อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับรถบัสโดยสารบนเขาป่าตองลดน้อยลงไปอย่างแน่นอน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช่ถนน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด