“ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2” รพ.อบจ.ภูเก็ต พร้อมยกระดับการให้บริการดูแลสุขภาพชาวภูเก็ต

โพสเมื่อ : Wednesday, June 1st, 2022 : 10.27 am

 

 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ 11 ปี แห่งความภาคภูมิใจ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2” พร้อมยกระดับการให้บริการดูแลรักษาสุขภาพาของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต

 

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ 11 ปี แห่งความภาคภูมิใจ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. กล่าวรายงาน ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

 

 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 11 รูป ชมนิทรรศการการดำเนินงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พบปะ อสม. และเยี่ยมบูธจำหน่ายสินค้าและอาหารสุขภาพ กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย “ให้โลหิต…เพื่ออีกชีวิตได้ไปต่อ” และการเสวนาวิชาการ เรื่อง ทศวรรษที่ 2 ของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

 

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความไม่เพียงพอในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพอนามัย ป้องกันบำบัดรักษาโรค เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ได้มุ่งปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

 

 

โดยการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ และการสาธารณสุข เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค ตลอดจนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างทันท่วงที ร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข สถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารระบบสาธารณสุข เพื่อผลักดันให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคใต้ ที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวอีกว่า หลังจากที่ตนได้เข้ามาบริหาร อบจ.ภูเก็ต ได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ซึ่งได้มีการปรับปรุงไปแล้วบางส่วน ทั้งในเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ โรงพยาบาล การปรับปรุงภายในโรงพยาบาล รวมไปถึงได้ให้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยทำการศึกษารายละเอียดการปรับปรุงต่อไป

 

 

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. กล่าวว่า โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เริ่มเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และเปิดให้บริการผู้ป่วยใน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพของประชาชน ปัจจุบันโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นหน่วยให้บริการด้านสาธารณสุข ระดับทุติยภูมิระดับสูง (ทุติยภูมิ 2.3) มีขนาด 129 เตียง โดยให้บริการในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ได้รับสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคม สิทธิกองทุนทดแทน และสิทธิข้าราชการ เป็นต้น

 

 

เนื่องจากในวันนี้ เป็นวันครบรอบ 11 ปี ของการจัดตั้งโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การให้บริการของโรงพยาบาล สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ และภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาล ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มารับบริการ เยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าและอาหารสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) นิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพและนิทรรศการการดำเนินงานให้บริการทางการแพทย์ ประชาชนที่มารับบริการสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของโรงพยาบาลอย่างถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา