กอ.รมน.สร้างเครือข่ายตาสับปะรด แจ้งเบาะแส/ข่าวสาร 

โพสเมื่อ : Thursday, September 15th, 2016 : 2.14 pm

กอ.รมน.จ.ภูเก็ต เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ ตามโครงการ “ตาสับปะรด” หวังเป็นเครือข่าย สนับสนุนข้อมูลด้านข่าวสารหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน1473920821470.jpeg

วันนี้ (15 ก.ย.)ที่ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา พัฒนาสัมพันธ์ และตรวจสอบข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน เฝ้าระวังเหตุ(ตาสับปะรด) จ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559 พ.อ.จิตติ มณี หัวหน้าชุดประสานงานมวลชน กอ.รมน.จ.ภูเก็ต ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ(ตาสับปะรด) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 1473920824077.jpeg

พ.อ.จิตติ มณี หัวหน้าชุดประสานงานมวลชน กอ.รมน.จ.ภูเก็ต กล่าวถึงความเป็นมาโครงการสัมมนา พัฒนาสัมพันธ์ และตรวจสอบข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน เฝ้าระวังเหตุ(ตาสับปะรด) จ.ภูเก็ต ว่า ตามที่กองทัพภาคที่ 4/กอ.รมน.ภาค 4 โดย พลเอก พิเชษฐ์ วิสัยจร อดีตแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ทุกกลุ่มอาชีพ ดำเนินการจัดตั้งอบรมเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ “ตาสับปะรด” จ.ภูเก็ต ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 โดยมีการจัดตั้งศูนย์สื่อสาร/จัดหาวิทยุแบบ CB 245 MHZ (เครื่องแดง) และจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ เพื่อแจ้งข่าวทางวิทยุสื่อสาร จำนวน 14 โซน ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดในการเฝ้าระวังป้องกันเหตุร้าย ร่วมกับหน่วยราชการ กอ.รมน. ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันศูนย์ควบคุมข่ายการสื่อสาร และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ได้ชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ทำให้การติดต่อสื่อสารและการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ(ตาสับปะรด) ไม่สามารถติดต่อถึงกันได้อย่างทั่งถึง ครอบคลุม ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความมั่นคงต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 1473920827178.jpeg

อย่างไรก็ตาม หลังจากการสัมมนาและการดำเนินงานตามโครงการฯ ในครั้งนี้ เสร็จสิ้น  คาดว่าจะสามารถพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร/เบาะแส ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน ตามนโยบายของรัฐบาล และสามารถดำรงการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของเครือข่ายภาคประชาชน(ตาสับปะรด) และแก้ไขปัญหาจากภัยทุกคามรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ จ.ภูเก็ตได้อย่างยั่งยืนต่อไป