กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยกทัพเรือ ร่วมกับ สทล.ภูเก็ตจัดโครงการเยาวชนป้องผืนป่ารุ่น 1

โพสเมื่อ : Wednesday, July 13th, 2016 : 2.17 pm

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนแยก กองทัพเรือ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 1 และโครงการปลูกป่าในใจคนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี S__14753828
เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (13ก.ค.) ที่บริเวณสวนป่าบางขนุน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นาวาเอกกฤษฎา รัตนสุภา เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนแยก กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 1 และโครงการปลูกป่าในใจคนเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นาวาเอกสถาพร วาจรัตน์ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ โรงเรียนวัดเมืองใหม่ และโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ จำนวน 200 คน เข้าร่วมS__14753827
นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้อนุมัติหลักการแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 การดำเนินงานป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้ และทรัพยากรชาติภายใต้แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารทรัพยากรชาติอย่างยั่งยืน และเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนแยก กองทัพเรือ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 ก.ค.59 ณ สวนป่าบางขนุนS__14753839
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในการปกป้อง อนุรักษ์ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูลไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์S__14753834
อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมให้ความรู้ปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยาสวนป่าบางขนุนและกิจกรรมปลูก จำนวน 400 ต้น