กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หนุนใช้กลไกเวลเนส พลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ

โพสเมื่อ : Thursday, August 19th, 2021 : 8.14 pm

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผนึกกับลังกับ 5 พันธมิตร ใช้กลไกเวลเนส พลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ ระหว่างการระบาดและภายหลังการระบาดของโควิด-19 คาดปี 2565 รายได้การท่องเที่ยวสุขภาพ ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ไม่น้อยกว่า 25,000 ล้านบาท

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยริวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวระหว่างเปิดการประชุมว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินนโยบายและมาตรการพัฒนาระบบเวลเนสมาโดยตลอด ตามนโยบายการพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการบริการส่งเสริมสุขภาพของรัฐบาล และตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยในช่วงการระบาดของโควิด-19 กรมฯ เห็นว่าการส่งเสริมสุขภาพหรือเวลเนสมีศักยภาพระดับสูงในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สามารถคงสภาพการจ้างงาน เพิ่มการจ้างงานใหม่ และกระจายรายได้ลงสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากในช่วงการระบาดของโควิด-19 ได้

จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันอ่าวไทย สมาคมการส่งเสริมสุขภาพไทย และคณะกรรมการกฎบัตรไทย สมาคมการผังเมืองไทย ดำเนินโครงการเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่เพื่อพลิกฟื้นประเทศหลังโควิด-19 เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตจากโรงแรมเป็นโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ หรือ โรงแรมเวลเนส นอกจากนั้น ยังได้เตรียมการยกร่างมาตรฐานระบบเวลเนสเพิ่มเติม เพื่อเป็นเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับโรงแรมเวลเนสและกิจการเวลเนสในประเทศ ซึ่งสนับสนุนการเสริมสร้างคุณภาพการบริการ สร้างความปลอดภัย สร้างภาพลักษณ์และความโดดเด่นในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะหน่วยงานภาคีเครือข่าย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกฎบัตรไทย ดำเนินโครงการเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่เพื่อพลิกฟื้นประเทศหลังโควิด-19 ในปี 2564 ได้ฝึกอบรมโรงแรมเวลเนสในพื้นที่อันดามันและอ่าวไทยไปแล้ว 120 โรง โดยปีต่อไปจะฝึกอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะโรงแรมเวลเนสเพิ่มเติมอีก 200 โรง ซึ่งมหาวิทยาลัยคาดหวังให้โรงแรมกลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะและศักยภาพสูงสุดในการให้การบริการที่เป็นเลิศ สามารถใช้งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีอยู่พัฒนาเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างในตลาดเวลเนส

นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนให้นักวิจัยและคณาจารย์ในสาขาการแพทย์ แพทย์แผนไทย เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล และเทคโนโลยีการอาหารร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำแก่โรงแรมและกิจการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสูงสุด

ด้าน นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ นายกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของกฎบัตรไทยและตามความต้องการของโรงแรมและกิจการเวลเนสในพื้นที่อันดามันและอ่าวไทยที่เข้าฝึกอบรมรุ่น 1 หลักสูตรการจัดการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหาร เพื่อเป็นตัวแทนผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบเวลเนสทั่วทั้งระบบ การแก้ไขข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติให้เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจ เบื้องต้น สมาคมฯ และกฎบัตรไทยประสบผลสำเร็จในการสร้างแพคเกจด้านการเงินร่วมกับธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นสินเชื่อในการปรับปรุงฟื้นฟูโรงแรมให้เป็นโรงแรมเวลเนส พร้อมการสนับสนุนวงเงินหมุนเวียน คาดว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ ธนาคาร สมาคมฯ และกฎบัตรไทยจะได้แถลงรายละเอียดต่อสาธารณะ

สำหรับประเด็นการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูโรงแรมเวลเนสที่เป็นสมาชิกของสมาคมนั้น เบื้องต้น สมาคมฯ จะสนับสนุนการใช้ระบบ prepaid หรือการชำระเงินล่วงหน้ากับ wholesale หรือตัวแทน (DMC) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีผู้ประกอบการหลายรายได้ขายห้องพักล่วงหน้า โดยอาจกำหนดปริมาณห้องเป็นระยะเวลาหกเดือนหรือ 1 ปี โดยมีส่วนลดตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งเรื่องนี้ สมาคมฯ จะประสานในรายละเอียดต่อไป ประเด็นต่อมา กรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะใช้วงเงิน สมาคมฯ จะขอให้สมาชิกเตรียมเอกสารและรายละเอียด asset value เพื่อนำไปขอเพิ่มวงเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ โดยอาจมีการเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินมูลค่าปัจจุบันกับวงเงินที่ขอกู้ โดยอาจจะค้ำประกันเพิ่มเติมวงเงินในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงินหรือโอเวอร์ดร๊าฟ หรืออาจจะทำสัญญาขาย voucher ล่วงหน้ากับเอเย่นต์ทัวร์ โดยมีอัตราส่วนลดตามที่ได้ตกลงกัน

สำหรับประเด็นด้านการตลาด สมาคมฯ ได้วางแผนร่วมกับกฎบัตรไทยพัฒนาเวลเนสแพคเกจซึ่งคาดว่า ในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ จะสามารถนำนักท่องเที่ยวสุขภาพประเภทผู้สูงอายุเข้ามายังพื้นที่อันดามันและอ่าวไทยได้ สำหรับนักท่องเที่ยวสุขภาพนานาชาติ ปัจจุบันทีมงาน B-Healthy อยู่ระหว่างประสานเครือข่ายสุขภาพในต่างประเทศ คาดว่าจะสามารถนำนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเข้าไทยได้ในช่วงไตรมาสสองปี 2565

ขณะที่ นายนิติธร เทพบุตร อุปนายกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทยและประธานกรรมการสุโข เวลเนส แอนด์ สปารีสอร์ต กล่าวว่า สมาคมฯ มีวาระเร่งด่วนในการทำตลาดท่องเที่ยวสุขภาพสนับสนุนกิจการโรงแรมและกิจการเวลเนสในช่วงการระบาดและภายหลังการระบาดของโควิด-19 โดยสมาคมฯ ให้ความสำคัญในการเพิ่มอัตราการพำนักและเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมาคมฯ จะใช้จุดแข็งของการแพทย์ตะวันออกหรือ oriental medicine ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประเภทต่างๆ โดยในช่วงการระบาดของโควิดจะให้ความสำคัญสำหรับตลาดในประเทศ เน้นการจัดแพคเกจการส่งเสริมดูแลสุขภาพ (preventive medicine) หรือเวชศาสตร์เชิงป้องกัน ซึ่งจะทำให้รัฐประหยัดงบประมาณการในการรักษาพยาบาล และแพคเกจเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยจากโควิดหรือ long COVID

สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งสมาคมฯ จะร่วมกับ B-Healthy ทำตลาดเข้มข้นในปี 2565 ในกลุ่ม long COVID และการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) นอกจากนั้น จะทำตลาดพิเศษสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติ เป็นกลุ่มที่มีรายได้และให้มูลค่าการท่องเที่ยวในอัตราสูง โดยใช้ความแข็งแกร่งของ oriental medicine เป็นกลไกการดูแลสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงการระบาดและภายหลังการระบาดของโควิด สมาคมฯ ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแพคเกจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและธุรกิจประกันภัยเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงบริการเวลเนสได้ง่ายขึ้น พร้อมการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบการ การผลักดันให้เกิดการวิจัยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวิจัยและการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร

นายฐาปนา บุณยประวิตร เลขานุการกฎบัตรไทย ในฐานะหัวหน้าโครงการเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่เพื่อพลิกฟื้นประเทศหลังโควิด-19 กล่าวเพิ่มเติมว่า กฎบัตรไทยและศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมแสดงแผนธุรกิจเวลเนสของ 120 โรงแรมที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 1 ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2564 ณ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งในงานนี้ กฎบัตรจะเชิญผู้แทนธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารกรุงไทย ให้พิจารณาแผนธุรกิจและลงนามข้อตกลงเบื้องต้นสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูกิจการและสินเชื่อเพื่อการหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในช่วงการระบาดของโควิด

“จากที่ประมาณการเบื้องต้น ทราบว่า จะมีความต้องการสินเชื่อเฉพาะกลุ่มโรงแรมที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทยประมาณ 2,000 ล้านบาท หากมีการปรับปรุงโรงแรมตามแผนแล้ว ในปี 2565 กลุ่มโรงแรมดังกล่าวจะสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 25,000 ล้านบาท ไม่นับรวมการหมุนเวียนเศรษฐกิจในกลุ่มการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ผลิตภัณฑ์และบริการเวลเนสที่ผลิตจากกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก”