กรมท่องเที่ยวเปิดเวทีฟังความเห็นปรับปรุงมาตรฐานส้วมสาธารณะ

โพสเมื่อ : Monday, October 2nd, 2017 : 4.11 pm

กรมการท่องเที่ยว เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว จากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานให้มีความสมบูรณ์ หวังยกระดับคุณภาพการให้บริการความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว

วันนี้ (2 ตุลาคม 2560) เวลา 09.30น. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น 1 ใน 3 มาตรฐาน ของโครงการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยว และมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มี นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีทีมงานที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยว ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ผู้ประกอบการ สมาคม และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมรับฟัง ณ  โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กล่าวว่า การท่องเที่ยวภายในประเทศถือเป็นการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ของโลก กรมการท่องเที่ยว เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำมาตรฐานต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือการันตีความเชื่อถือของนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาใช้บริการในประเทศไทย

 

ห้องน้ำสาธารณะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวและที่ตั้งอยู่บนเส้นทางผ่านไปสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งยังมีปริมาณไม่เพียงพอ และที่มีอยู่คุณภาพยังไม่ได้มาตรฐานด้านสุขลักษณะและการรักษาความปลอดภัยยังไม่ดีพอ และอีกหลายแห่งขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการ

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยว ได้จัดทำมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว และได้มีประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จากการที่ได้นำมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ ไปใช้ในการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานในระยะหนึ่ง จะพบว่ามีข้อจำกัดและความเห็นที่แตกต่างหลายประการ จึงควรให้มีการทบทวนมาตรฐานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย

 

กรมการท่องเที่ยว จึงได้พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2560 เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว โดยได้ร่วมกับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน โดยจะนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในส่วนของการกำหนดปัจจัยตัวชี้วัดและร่างเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ในครั้งนี้ ไปปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์มาตรฐานให้มีความสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการเข้าสู่มาตรฐานสากลต่อไป