เปิดเวทีฟังความคิดเห็นสาธารณะ ติดตามและประเมินผลการและการบริหารงานของ กสทช.

โพสเมื่อ : Friday, January 14th, 2022 : 3.33 pm

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (14 ม.ค.) ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา จ.ภูเก็ต ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) การติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2564 นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ หัวหน้าที่ปรึกษาในโครงการฯ และคณะกล่าวนำเสนอกระบวนการติดตามและประเมินผล ตัวแทนจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลในประเทศไทย ได้แก่ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรที่ประกอบอาชีพในกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลทุกภาคส่วน เข้าร่วม

ผศ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ หัวหน้าโครงการการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2564 กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับงบประมาณการจัดทำโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2564 เพื่อรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ประเมินผล (การดำเนินการและการบริหาร) สรุปผลข้อมูลและจัดทำรายงานประกอบการดำเนินงานของกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวนอย่างน้อย 15 คน เก็บ ข้อมูลจากแบบสอบถาม จำนวน 2,500 ชุด การประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus group) ในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 30 คน เช่น ผู้ประกอบกิจการ องค์กรวิชาชีพนักวิชาการ สมาคม มูลนิธิ องค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และการจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมในทุกภูมิภาค โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยภูมิภาคละ 150 คน ประกอบด้วย ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับผลที่จะได้จากโครงการนี้ คือ รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานของ กสทช. ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสูงสุด และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

ด้าน ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจที่เกี่ยวข้องของกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ ว่า กสทช. ตระหนักและให้ความสำคัญกับกิจการโทรทัศน์ที่เป็นสื่อหลักมีอิทธิพลต่อมนุษย์ และสังคมมาเป็นเวลายาวนาน ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกเกิดเป็นภูมิทัศน์ใหม่ของการสื่อสารมวลชน การทำหน้าที่ของ กสทช. เป็นความท้าทายและเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่จะกำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจการโทรทัศน์หรือสื่อโทรทัศน์พัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประเทศชาติประชาชน

โดยนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในฐานะผู้ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผล ด้านกิจการโทรทัศน์ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการติดตามตรวจสอบ และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศไทย

สำหรับการเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) การติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการกสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2564 เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอมาก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์เชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป