อบจ.ภูเก็ต เตรียมเสนอ ครม.สัญจร  ผุดโครงการ “ภูเก็ต เฮลท์ แซนด์บ็อกซ์”

โพสเมื่อ : Thursday, November 11th, 2021 : 6.38 pm

อบจ.ภูเก็ต เตรียมเสนอ ครม. สัญจร ของบดำเนินโครงการ “ภูเก็ต เฮลท์ แซนด์บ็อกซ์” เมืองแห่งความผูกพันผู้คนสู่สุขภาพโลก  ช่วยคนเข้าถึงระบบสาธารณสุข ลดความเหลื่อมล้ำ

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวถึงการเสนอขอ งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ “ภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์” ในการประชุม ครม. สัญจรที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 16 พ.ย.นี้ ว่า  โครงการ “ภูเก็ต เฮลท์แซนด์บ็อกซ์” เมืองแห่งความผูกพันผู้คนสู่สุขภาพโลก  เป็นโครงการ ต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรเพื่อรองรับประชากรชาวไทยและชาวโลก 1.2ล้านคน โดยพัฒนาระบบบริการรูปแบบใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำเนื่องจากการเข้าไม่ถึงบริการในสังคมเมือง พร้อมการเชื่อมโยงบริการสุขภาพของทุกภาคส่วนไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นฐานรากที่เข้มแข็งไปพร้อมกับบริการสุขภาพเพื่อการแข่งขัน

สำหรับโครงการระยะแรก ซึ่งเป็นการดำเนินมีกิจกรรมนำร่อง จะขอรับสนุนสนุนงบ ประมาณ รวมทั้งสิ้น 85 ล้านบาท โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยดำเนินการ ประกอบด้วย  1) ค่าเช่าแพล็ตฟอร์มบริการสุขภาพและจัดการข้อมูลรายบุคคล (โรงพยาบาลออนไลน์) 4 แสนคนจำนวน 52.456 ล้านบาท  2)จัดตั้งสถานีบริการสุขภาพด้วยระบบดิจิตัลระดับหมู่บ้านและชุมชน 10 แห่ง จำนวน 27.544 ล้านบาท และ 3) จัดตั้งศูนย์บริหารยุทธศาสตร์เพื่อบูรณาการบริการสุขภาพร่วม ท้องถิ่น รัฐและเอกชน จำนวน 5 ล้านบาท

“ภูเก็ต เฮลท์ แซนด์บ็อกซ์” ตามหลักคิดใหม่ “เมืองแห่งความผูกพันผู้คนสู่สุขภาพ เป็นโครงการรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ในกรอบการพัฒนาแนวใหม่ ภายใต้สถานการณ์โควิดต่อเนื่องไปในอนาคต อยู่ส่วนฟื้นฟูด้านธุรกิจและเศรษฐกิจท่องเที่ยว และการสร้างความแข็ง ชุมชน โดยการสร้างสมดุลและความมั่นคงต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสู่ความมั่นคงยั่งยืน โดยหลักการประกอบด้วย นิยามใหม่พลเมืองโลกภูเก็ต 1,200,000 คน ประกอบด้วยคนภูเก็ต คนต่างจังหวัด คนต่างประเทศที่ต้องได้รับการดูแลที่เหมือนกัน เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยด้านสุขภาพ

ระบบสุขภาพใหม่ เมืองแห่งความผูกพันผู้คนสู่สุขภาพโลก สร้างจุดขายใหม่ สร้าง 3 ปัจจัย ที่ทำให้คนสุขภาพดีอายุยืนยาว มากที่สุดของโลก ประกอบด้วย ความผูกพันในครอบครัว ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ด้วยพฤติกรรม 3 อ.ด้วยระบบ Digital health literacy platform โรงพยาบาลออนไลน์ 1 เตียงและกิจกรรมของเมืองสุขภาพ รวมไปถึงบริการที่มั่นคงปลอดภัย โดยมีศูนย์ประสานบริการภายใต้แผนบูรณาการสุขภาพ  ทั้งรัฐ และเอกชน โดยมีกลไก ระบบบริการปฐมภูมิที่กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเชื่อมบริหารจัดการกับโรงพยาบาลระดับต่างๆ มีกรรมการนโยบายจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการเป็นประธานกำกับ นอกจากนั้นยังมีระบบการดูแลสุขภาพระดับสูง (High care) หมายถึง Medical & Wellness hub โดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องมี สู่การเป็นผู้นำในการปกป้องประชากรโลกจากโรคที่ร้ายแรงซึ่งคุกคามชีวิตในปัจจุบัน

นายแพทย์บัญชา กล่าวต่อไปว่า สำหรับเป้าหมายใหม่เมืองท่องเที่ยวที่มั่นคงและสมดุล คือการสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพเป็นฐานให้ระบบท่องเที่ยว และ เศรษฐกิจ เติบโตอย่างมั่นคง ดังบทเรียนในช่วงโควิดที่ผ่านมา ประชาชนสามารถข้าถึง PHUKET HEALTH SANDBOX โดย PHUKET PRIVILEGE CARE CARD เอกสิทธิ์ผ่านสมาชิกพลเมืองภูเก็ต ได้รับสิทธิ์ดังนี้

1.โรงพยาบาลประจำตัวออนไลน์ มีระบบจัดการสุขภาพประจำตัวออนไลน์ที่เชื่อมโยงการจัดการสุขภาพโดยตนเอง (self care) ด้วย เครื่องมือ Digital Health Literacy (DHL) จำนวน 1ล้านคน 2.เข้าถึงสถานที่ที่เอื้อต่อสุขภาพ (Healthy city) 3. เข้าถึงสถานีสุขภาพชุมชนใกล้บ้านระบบดิจิตัล 157 ชุมชน คัดกรองสุขภาพ ตรวจรักษาทางไกล และรับยาด้วยตู้จ่ายยาอัตโนมัติ 4. เข้ารับบริการโรงพยาบาลระดับต่างๆ ตั้งแต่ รพ.สต. จนถึงโรงพยาบาลศูนย์ ที่ยกระดับบริการด้วยการเชื่อมโยง เป็นระบบเดียวกันด้วยระบบ Telemedicine และ Teleconsultation โดยศูนย์ประสานบริการ Any care center โครงการPhuket health sandbox วางระยะโครงการไว้ 7 ปี เพื่อเชื่อมโยงกับ Spacial expo 2028 ที่ภูเก็ต

ซึ่งงบประมาณทั้งโครงการจะต้องใช้ทั้งสิ้น 991.136 ล้านบาท โดยระยะแรกขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 85 ล้านบาท จะทำให้สามารถเป็นต้นแบบระบบ สุขภาพชุมชนเมือง ขยายเชื่อมภูมิภาคอันดามัน สร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพและเพิ่มจุดขายให้การท่องเที่ยวด้วยแนวคิด “เมืองแห่งความผูกพันผู้คนสู่สุขภาพโลก”