อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเสนอความพร้อมของจังหวัด ในการเป็นเมืองศิลปะและเจ้าภาพจัดงานไทยแลนด์เบียนนาเล่

โพสเมื่อ : Monday, June 27th, 2022 : 8.07 am

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมการเสนอความพร้อมของจังหวัด ในการเป็นเมืองศิลปะและเจ้าภาพการจัดงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ซึ่งมี นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานคณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา อบจ.ภูเก็ต นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
เมืองศิลปะ คือ เมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย ซึ่งมีรากฐานมาจากความมั่นคงและมังคั่งของทรัพยากรทางวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อกระตุ้นการสร้างคุณค่า มูลค่าทางสังคม และเศรษฐกิจ และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจากการท่องเที่ยว โดยอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการของชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน