อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาแผนแม่บทโครงข่ายพื้นที่สุขภาวะ จ.ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Wednesday, September 14th, 2022 : 6.54 pm

วันนี้ ( 14 ก.ย.) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ และนายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาแผนแม่บทโครงข่ายพื้นที่สุขภาวะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ รศ.ดร. พนิต ภู่จินดา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง และหัวหน้าโครงการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการ “ศึกษาแนวทางพัฒนาแผนแม่บทโครงข่ายพื้นที่สุขภาวะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงราย”

โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม โดยส่งเสริมการทำกิจกรรมทางกายอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐส่วนกลาง ภาครัฐท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา รวมไปถึงภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองสุขภาวะต้นแบบ และเข้าร่วมการเป็นเมืองในเครือข่ายเมืองสุขภาวะในระดับภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออก ด้วยการสร้างกลไกสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมขีดความสามารถให้ผู้นำในระดับท้องถิ่น ชุมชนเกิดเป็นเครือข่ายความยั่งยืนในลำดับถัดไป