อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 4

โพสเมื่อ : Tuesday, December 14th, 2021 : 7.02 pm

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (14 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 4 โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม

 

 

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีญัตติการเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ประชุมได้เสนอ คุณอัญชลี วานิช เทพบุตร ญัตติขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย 3 ปี งบประมาณ ญัตติขอความเห็นชอบการขอใช้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และญัตติขอความเห็นชอบรับครุภัณฑ์ของสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทุกญัตติได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต โดยมีมติเป็นเอกฉันท์