อบจ.ภูเก็ต จัดค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอาน หลักคำสอนศาสนาอิสลาม

โพสเมื่อ : Saturday, May 14th, 2022 : 11.54 am

 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการส่งเสริมทักษะอัลกุรอาน จังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวรายงาน และนายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ รวมถึงเจ้าหน้า อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

 

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมทักษะอัลกุรอานจังหวัดภูเก็ต ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เด็ก และเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 250 คน แยกเป็น ชาย 133 คน หญิง 117 คน วิทยากรหลัก 8 คน วิทยากรพิเศษ 5 คน ครูพี่เลี้ยง 15 คน โดยการจัดค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอาน หลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกทักษะการอ่าน เขียน เรียนรู้ความหมายของอัลกรุอาน เข้าใจหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ได้ปฏิบัติศาสนกิจตามบัญญัติของศาสนาตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ และผ่านการทดสอบประเมินความรู้พื้นฐานทุกคน

 

 

การดำเนินการโครงการครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีภายใต้ความมือจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต, สมาคมฟัรดูอัยน์คุรุสัมพันธ์ภูเก็ต, มัสยิดทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต, มูลนิธิมุสลิมวิทยาภูเก็ต, โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว, อสม.ในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว, คณะทำงานด้านกิจการศาสนาอิสลาม อบจ.ภูเก็ต และคณะทำงานด้านกิจการสตรีมุสลิม อบจ.ภูเก็ต