รมช.มท.ลงภูเก็ตตามความคืบหน้าพัฒนาหาดสุรินทร์ รองรับนักท่องเที่ยว ย้ำต้องฟังประชาชน

โพสเมื่อ : Friday, September 4th, 2020 : 6.48 pm

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงภูเก็ตตามความคืบหน้าพัฒนาหาดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวย้ำ ต้องฟังความต้องการประชาชน คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่

เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ (4 ก.ย.) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดสุรินทร์ (ระยะที่ 1) ต.เชิงทะเลอ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอถลาง นายมาแอน สำราญ นายก อบต.เชิงทะเล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้การต้อนรับ ณ บริเวณโครงการฯ บริเวณชายหาดสุรินทร์

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 (COVID-19) ทำให้จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบ และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

สำหรับจังหวัดภูเก็ตมีชายหาดที่สวยงามเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่พบว่าหาดสุรินทร์ประสบปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้จังหวัดภูเก็ตและกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมมือกันจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดสุรินทร์ (ระยะที่ 1) เพื่อฟื้นฟู พัฒนาหาดสุรินทร์ คืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนสร้างความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน เนื่องจากประชาชนเข้าใจบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการลดข้อขัดแย้งในการทำงานระหว่างภาครัฐกับประชาชน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป รวมถึงคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ด้านนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า หาดสุรินทร์เป็นชายหาดที่สวยงามและมีความสำคัญมาตั้งแต่อดีต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เคยเสด็จประพาสชายหาดแห่งนี้ อีกทั้งพื้นที่หาดสุรินทร์ยังเคยเป็นสนามกอล์ฟในสมัยรัชกาลที่ 7 ซึ่งพระองค์ได้ทรงประพาสหัวเมืองและทรงเล่นกีฬากอล์ฟ ณ พื้นที่ริมหาดสุรินทร์แห่งนี้

ต่อมามีประชาชนบางส่วนเข้าไปจับจองพื้นที่ทำให้ทัศนียภาพของหาดสุรินทร์ไม่สวยงาม ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตและกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงร่วมมือกันจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดสุรินทร์ (ระยะที่ 1) ตามความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชน ฟื้นฟู พัฒนาพื้นที่บริเวณหาดสุรินทร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนโดยรวม เนื่องจากโครงการเกิดจากการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะริมชายหาดร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน จึงทำให้มีความสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

สำหรับแนวทางการพัฒนา ในอนาคตเพื่อให้หาดสุรินทร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและภูมิภาคต่อไปนั้น ทางจังหวัดภูเก็ต ได้ประสานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอให้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณหาดสุรินทร์ และจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นไปตามแผนแม่บท พร้อมกับสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนารูปแบบพื้นที่ในอนาคตต่อไป

ขณะที่ นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดสุรินทร์ (ระยะที่ 1)  จังหวัดภูเก็ต มีแนวคิดเกี่ยวกับลวดลายการตกแต่งพื้นที่ลานกิจกรรมที่สื่อถึงกิจกรรมกีฬากอล์ฟ ด้วยรูปแบบ(Pattern)ของลูกกอล์ฟ และ แนวลายของกรีนพัต ซึ่งอุปมากับเกลียวคลื่นซึ่งเป็นจุดเด่นของพื้นที่หาดสุรินทร์ รวมทั้งลวดลายที่สร้างจุดเด่นและสร้างความรู้สึกต่อเนื่องของพื้นที่ลานกิจกรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และพื้นที่อื่นๆ ทั่วไป

สื่อถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชนิพนธ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางดำรงชีวิตให้กับประชาชนชาวไทย โดยการใช้เรื่องราวของพระมหาชนก ซึ่งได้กล่าวถึงความพากเพียรอันยิ่งใหญ่ โดยใช้ลวดลายมหาสมุทรเป็นตัวแทนอุปสรรคที่ผู้มีความเพียรเท่านั้นที่จะบรรลุได้ เรือสำเภา เปรียบเหมือนตัวแทนของชีวิตมนุษย์ โดยมีดวงจันทร์ทั้ง 7 ดวง ที่สื่อถึงเวลาในความพากเพียร ความมานะอดทน ดวงดาวจึงเปรียบเสมือนพรอันประเสริฐจากหมู่เทวดานางฟ้า อันอำนวยพรความสำเร็จในความเพียรของมนุษย์ ทั้งนี้ การกำหนดลวดลายต่างๆ ได้กระจายเพื่อสร้างเนื้อหาและจุดสนใจของพื้นที่ในแต่ละบริเวณโครงการ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการในปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย 1) งานปรับปรุงทางเท้าเข้าหาดสุรินทร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเข้าถึงพื้นที่ชายหาด 2) งานปรับปรุงลานกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้มีลานกิจกรรมเพื่อจัดงานเทศกาล การเชื่อมต่อ นำเสนอวิถีชีวิตชุมชนต่อนักท่องเที่ยวภายนอก และ 3) งานปรับปรุงลานจอดรถและขยายลานจอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าถึงพื้นที่ มีการกำหนดพื้นที่จอดรถผู้พิการ ปัจจุบันโครงการฯ ดำเนินไปแล้วกว่าร้อยละ 70 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 นี้ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะทำให้ประชาชนมีพื้นที่สาธารณะสำหรับจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดอีกด้วย