มูลนิธิเพื่อการศึกษา ฯมอบต่อเนื่องทุน สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต

โพสเมื่อ : Friday, September 9th, 2016 : 1.47 pm

AH_Ad 2-01

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบทุนการศึกษา และส่งตัวครูรุ่นที่ 1โครงการ “สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต”

IMG_9676_resize

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (9ก.ย.) ที่หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และส่งตัวครูรุ่นที่ 2 โครงการ “สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต” โดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 โดยมี นายนิกร ธีระจามร ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ประกอบด้วย นายประวัติ สุวรรณดิษฐกุล ตัวแทน นายมีชัย สุวรรณดิษฐกุล นายสมชาย ศิลปานนท์ นางวิรัตน์ รวยริน คณะศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย รุ่น 2509 นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ ตัวแทนนายทศพร เทพบุตร นายสุวิทย์ เสงี่ยมกุล นางรจนา รักแต่งาม และนายกฤตภาส ศิลปานนท์ ตลอดจน รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะผู้บริหารมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะครู และนักเรียนผู้เข้ารับทุนรุ่นที่ 2 เข้าร่วม พร้อมส่งมอบนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และรับทุนการศึกษารุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เพื่อเข้าเป็นครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวศิริพร คงขาว สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ษ.สาขา การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

IMG_9664_resize

นายนิกร ธีระจามร ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย กล่าวว่า มูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าของภูเก็ตวิทยาลัย ได้ก่อตั้งมาเมื่อ 27 ปีที่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน ช่วงเวลา 10 ที่ผ่านมาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้เกิดวิกฤตบุคลากรครู ซึ่งเป็นหัวใจหลักของคุณภาพการศึกษา เป็นช่วงที่บุคลากรของโรงเรียนได้เกษียณอายุราชการและเกษียณก่อนกำหนดจำนวนมาก ปีละ 10-20 คน ทำให้กระทบต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ต้นสังกัดจะให้ความช่วยเหลือ ก็ไม่ทันกับความเดือดร้อนของโรงเรียน โรงเรียนต้องช่วยตัวเองโดยการจ้างครูจำนวนมากมาช่วยสอน

29819

สำหรับเกิดปัญหาขาดแคลนครูนั้นเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนครูจากการเกษียณอายุราชการ และครูที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด แม้กระทั่งนโยบายครูคืนถิ่นของภาครัฐ ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และกลับมาสร้างปัญหาใหม่ คือ เกิดเป็นวงจรการเคลื่อนย้ายครูอย่างไม่มีวันจบสิ้น นโยบายครูคืนถิ่นดูเหมือนว่าจะเป็นนโยบายที่ดี คือ ไม่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนที่ต้องการครูตรงตามสาขาที่ขาดแคลน

29818

หากมีการแก้ปัญหานี้จากต้นเหตุ โดยแนวคิดการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมาเป็นครู เพราะคนในท้องถิ่นย่อมเข้าใจในบริบทของสังคม วัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่นนั้นๆ แนวทางที่เป็นไปได้ก็คือ ต้องให้โรงเรียนที่มีศักยภาพและความพร้อม เริ่มต้นสร้างครูของตนเอง เพื่อจะได้ครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง เป็นครูดี มีคุณภาพ มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น โดยที่ภาครัฐไม่ต้องลงทุน และประเด็นที่สำคัญที่สุดจะทำให้การสร้างครูที่มีคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกำลังทำอยู่ แต่ทั้งนี้ภาครัฐจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายให้ครูที่เป็นผลผลิตจากการลงทุนสร้างของโรงเรียนให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนนั้นๆ ทันทีที่จบการศึกษา

29816

จากแนวคิดดังกล่าว มูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยา ริเริ่มโครงการ “สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต” โดยการคัดเลือกเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดภูเก็ต จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปศึกษาต่อปริญญาตรีในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาปีละ 120,000 บาท 5 ปีต่อเนื่อง รวม 600,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอด 5 ปี ตามหลักสูตร เงินทุนการศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่มองเห็นความสำคัญในการสร้างครูที่ดี มีคุณภาพ พร้อมที่จะอบรมสั่งสอนเยาวชนให้เป็นคนดีของท้องถิ่นภูเก็ต

29815

สำหรับโครงการดังกล่าวได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน รวม 6 รุ่น มีนักเรียนทุนในโครงการ จำนวน 12 คน ในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา 4 คน และมีนักเรียนทุนได้สำเร็จการศึกษา ที่จะส่งมอบครูให้กับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จำนวน 1 คน และผู้สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องครบ 5 ปี จำนวน 600,000 บาท 1 ท่าน สมควรที่จะได้รับการยกย่อง โดยการรับเกียรติคุณจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย

29813