เทคนิคภูเก็ตลงนามความร่วมมือกับบริษัทปูนซิมนต์ไทย (ทุ่งสง) พัฒนาบุคลากรด้านก่อสร้าง

โพสเมื่อ : Tuesday, December 22nd, 2020 : 6.53 pm

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการศึกษาจับมือบริษัทปูนซิมนต์ไทย (ทุ่งสง) ลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคคลากรด้านการก่อสร้าง

วันนี้ ( 22 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ฝั่งอันดามัน วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ได้จัดให้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านการก่อสร้าง ระหว่างบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด โดยนายอภิรัตน์ ลิลาพฤทธิ์ ผู้อำนวยการ CPAC Solution Center – ภูเก็ต กับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โดย นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ซึ่งมีคณะอาจารย์ และตัวแทนจากบริษัท เข้าร่วม

นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เนื่องจากทางวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารทุนมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรมนุษย์มีสมรรถนะสูงขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยทั้ง 2 ฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ด้านงานก่อสร้างและสร้างเครือข่ายความร่วมกับภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่ ให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเพื่อร่วมกันถ่ายทอดความรู้เทคนิค เทคโนโลยีใหม่ในงานก่อให้แก่กัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ ทักษะและประสบการณ์จริง