ภูเก็ตพร้อมจัด “Thailand Tourism Congress 2022”  และ“Thailand Travel mart 2022” เปิดโอกาส นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว

โพสเมื่อ : Tuesday, May 24th, 2022 : 2.59 pm

ภูเก็ตพร้อม รับ 2 งานใหญ่ด้านการท่องเที่ยวของไทย “Thailand Tourism Congress 2022”  และ“Thailand Travel mart 2022” ส่งเสริมการขายที่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย (Sellers) ได้นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่และหลากหลาย

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่สวนน้ำ Andamanda อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ หรือ (ทีเส็บ ภาคใต้) และ นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและทั่วโลกในงาน Thailand Tourism Congress 2022 และ Thailand Travel Mart 2022 และการเสวนา “ทิศทางการท่องเที่ยวและความร่วมมือกันของกลุ่มอันดามัน” โดยนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  คุณพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา คุณวัฒนะ เริงสมุทร ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และคุณกรรณิการ์ เอี้ยวตระกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

 

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ด้านเศรษฐกิจและการสาธารณสุข กล่าวว่า ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีชาวภูเก็ตมีความพร้อมร่วมกันต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศ และทั่วโลกที่จะมาร่วมงาน Thailand Tourism Congress 2022 ประกอบด้วยภาครัฐ และเอกชนจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา กรรมการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศกว่า 400 คน และ Thailand Travel Mart 2022 จำนวนเอเย่นทัวร์ สื่อมวลชน ที่จะเดินทางเข้ามาภูเก็ตกว่า 700 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ระดมสมองและกำหนดยุทธศาสตร์ สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และ องค์ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย สู่การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวสำคัญของการท่องเที่ยวโลก จึงขอเชิญชวนให้ชาวภูเก็ตร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะจะเดินทางเข้ามาให้ได้รับความประทับใจกลับไป

 

ขณะที่ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมสนับสนุนการจัด งาน Thailand Travel Mart+ 2022 Phuket ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว ที่จัดขึ้นเป็นประจํา ทุกปีตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานภาคเอกชน การจัด

งาน TTM+ ในปีนี้จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ในเดือนมิถุนายน 2565 โดยนําเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยมิติใหม่จากสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ผ่านการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวไทย  ซึ่งก่อนหน้างาน TTM+ จะมีงาน Thailand Tourism Congress 2022 เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 เป็นการรวมตัวของภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวทั้งประเทศ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงยินดีที่จะสนับสนุนการจัดงาน ทั้ง 2 งาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของภูเก็ตได้อีกทางหนึ่ง

ขณะที่นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัดงาน Thailand Tourism Congress 2022 (TTC2022)  ว่า “มีความจำเป็นและสำคัญต่อการทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย มีการพัฒนาไปสู่หมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ มีความยั่งยืน และสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของนักท่องเที่ยว บทเรียนจากโควิดน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ พวกเราในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ได้หยุดคิด ทบทวน และตั้งหลักในการที่จะเดินต่อไปข้างหน้า บทเรียนเรื่อง Over Tourism ที่มองไปในชายหาดแล้วเห็นแต่ศีรษะคนเต็มชายหาด ขยะ น้ำเสีย รวมไปถึงผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม และสังคม

สำหรับการจัดงานดังกล่าว ทางสมาคมด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน ขอเชิญชวนผู้บริหารในสมาคมด้านการท่องเที่ยวทั้งประเทศไทยเข้าร่วมเวทีการกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://form.jotform.com/221261287256455 ส่วนกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://form.jotform.com/221261639137050 โดยมีค่าลงทะเบียนตลอดการสัมมนา 2,000 บาท หรือสอบถามได้ที่ 076 610365-6

ขณะที่ นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศภาคใต้ หรือ (ทีเส็บ ภาคใต้) “จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมอย่างสูงในการเป็นเดสติเนชั่นของการจัดงานประชุม สัมมนา และ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โรงแรมที่พัก สถานที่จัดงานไมซ์ รวมถึงศักยภาพความพร้อมของบุคลากรด้านไมซ์ในพื้นที่ ดังนั้นการที่ทีเส็บ ภาคใต้ ให้สนับสนุนการจัดงาน Thailand Tourism Congress 2022 จึงเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการช่วยผลักดันให้ภูเก็ตเป็นหนึ่งในเมืองไมซ์ซิตี้ระดับโลก

 

ส่วนนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการจัดงาน Thailand Travel Mart + 2022 Phuket” หรือ TTM+ ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ หน่วยงานธุรกิจท่องเที่ยว การจัดงาน TTM+ นับว่าเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่เป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจและส่งเสริมการขายที่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย (Sellers) ได้นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่และหลากหลาย พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเจรจาธุรกิจภายในพื้นที่การจัดงาน

โดยนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยมิติใหม่จากสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ ผ่านการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวไทย กิจกรรมการสาธิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เช่น สินค้าด้าน BCG, Tourism Awards, Workation หรือสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ตรงกับ Amazing Thailand New Chapters ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (Buyers) จำนวน 277 ราย จาก 42 ประเทศทั่วโลก ผู้ขาย (Sellers) จำนวนประมาณ 264 ราย เป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่กลุ่ม MICE กลุ่ม Entertainment กลุ่ม Hospital/Clinic/Health and Wellness กลุ่ม Hotel and Resort กลุ่ม Tour Operator/Travel Agent กลุ่ม Transportation/Carrier กลุ่ม Wedding และธุรกิจอื่น ๆ สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 100 ราย