พร้อมทำเพื่อภูเก็ต ! อบจ.จัดเก็บขยะใต้ทะเล ณ หาดบางเทา เร่งวางปะการังเทียมเพิ่มอีกกว่า 1,000 แท่ง

โพสเมื่อ : Sunday, March 27th, 2022 : 11.34 am

อบจ.ภูเก็ต จัดเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ณ หาดบางเทา หวังสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของรัฐ  เอกชน และ ประชาชน ร่วมฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความสมบูรณ์ เร่งวางปะการังเทียมอีก 1,200 แท่ง

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน เปิดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2565 ณ บริเวณหน้าหาดบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายวัชรินทร์  ปฐมวัฒนพงศ์  ปลัด อบจ. และ นายเดชา สาเหล่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ทั้งจาก อบต.เชิงทะเล ชมรมนักดำน้ำอาสาสมัคร และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางหลักในการพัฒนา ในปี 2552-2555 ได้ดำเนินงานโครงการจัดสร้างปะการังเทียม เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคประชาชน กลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยในปี 2554 อบจ.ภูเก็ต ได้จัดวางปะการังเทียมในพื้นที่บริเวณอ่าวบางเทา-อ่าวกมลา รวมจำนวน 1,630 แท่ง ซึ่งหลังดำเนินการไปพบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีปะการังจริงมาเกาะเป็นจำนวนมาก และมีปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยทำให้ทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น

และเพื่อให้ทะเลอ่าวบางเทา จ.ภูเก็ต มีความสมบูรร์เพิ่มมากขึ้น ทางอบจ.จึงเร่งวางแนวปะการังในอ่าวบางเทาเพิ่มอีก 1,200 แท่ง ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดวางปะการังเทียมโดยที่วางแนวปะการังเทียมนั้นเป็นแหล่งทำการประมง ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำได้มากขึ้น

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการป้องกันดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกิดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน ในด้านการประมง การท่องเที่ยวทางทะเล และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต้องขอขอบคุณหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน นักดำน้ำอาสาสมัคร และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้”

ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และตัวแทนกลุ่มประมงในพื้นที่ เรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต บริเวณพื้นที่อ่าวบางเบา ถือเป็นการทำงานที่มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันพบว่าทุ่นบอกตำแหน่งปะการังเทียมขาดหายไป ทำให้ชาวประมงไม่ทราบว่ามีปะการังเทียมอยู่บริเวณดังกล่าว เมื่อทำการประมงจึงอาจทำให้มีเครื่องมือประมง เช่น อวน มาติดกับแท่งปะการังเทียม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ ทำให้การพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งยังทำให้ปลาเข้ามาอาศัยอยู่ในแหล่งปะการังเทียมน้อยลงด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ของแนวปะการังเทียมที่ได้จัดวางก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียมประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการป้องกัน ดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเล ที่ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต”