ประมงภูเก็ตเตรียมคนดำเนินกิจกรรมเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

โพสเมื่อ : Thursday, September 14th, 2017 : 9.40 pm

 

สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดรับฟังความคิดเห็นกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อเป็นการเตรียมคนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน

วันนี้ (14 ก.ย. 60) ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน นายไพบูลย์  บุญลิปตานนท์ ประมงจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายองค์กรประมงท้องถิ่นและประมงพื้นบ้าน โดยมีนายสุชาติ  แสงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน ดร.ประเจียด  อักษรธรรมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านเข้าร่วม

นายไพบูลย์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมคนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยให้ความรู้กับชาวประมงพื้นบ้าน ด้านกฎหมาย ด้านการจัดการทรัพยากรประมงในชุมชนและรับฟังปัญหาในการประกอบอาชีพและสาเหตุของปัญหา ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แนวทางการแก้ไขปัญหา การอนุรักษ์ฟื้นฟูภายใต้แผนพัฒนาการบริหารจัดการประมงทะเลไทย เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนและรวมกลุ่มจัดตั้งเครือข่าย องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและชุมชนประมงพื้นบ้านรอบเกาะภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านรอบเกาะภูเก็ตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนและได้รับรู้ถึงแผนบริหารจัดการทรัพยากรประมงเขตทะเลชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต (ปี 2561 – 2565)

ตลอดจนให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและชุมชนประมงพื้นบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแนวทางในการแก้ปัญหา การอนุรักษ์ฟื้นฟูภายใต้แผนพัฒนาการบริหารจัดการทะเลไทย เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทางตัวแทนประมงพื้นบ้านได้มีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อให้ทางประมงจังหวัดได้รับทราบปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านและจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างไรก็ตามในการประชุมวันนี้ มีการเลือกคณะกรรมการเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต ด้วย ซึ่งประกอบ้วย  1. นายสมศักดิ์ พรหมแก้ว ประธานคณะกรรมการ ผู้แทนจาก องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น บ้านลายัน  2. นายฉัตรชัย สาริกขพันธ์ รองประธาน (1) ผู้แทนจาก ชุมชนประมงพื้นบ้าน ป่าตอง 3. นายยูนู เกราะเหล็ก รองประธาน (2) ผู้แทนจาก องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น บ้านบางเทา 4. นายสุริยัน เสี้ยมสอน กรรมการผู้แทนจาก องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น บ้านบ่อแร่ (คลองมุดง)
5. นายสุชาติ ผลกิจ กรรมการผู้แทนจาก องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ซอยกิ่งแก้ว
6. นายธวัช บระคุต กรรมการผู้แทนจาก องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านบางเหนียว (เกาะแก้ว)7. นายชัยทวี พันธ์ทิพย์ เลขานุการฯผู้แทนจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านพารา (ท่าสัก)