นักเรียนโรงเรียนสตรีจัดโครงการบวชชีพราหมณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โพสเมื่อ : Friday, October 13th, 2017 : 1.58 pm

โรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดโครงการบวชชีพราหมณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 – 16 ตุลาคมนี้

เมื่อเวลา 13.15 น.วันนี้ (13 ต.ค.) ที่วัดเจริญสมณกิจ ( วัดหลังศาล ) อ.เมือง จ.ภูเก็ต สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้จัดพิธีบวชชีพราหมณ์นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยมีพระอาจารย์วิฑูร เขมิโย พระอาจารย์ทองอยู่ สิริธัมโม พระวิทยากร ที่ได้รับมอบหมายจากพระอธิการจำรัส จันทโชโต เจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ ทำพิธีบวชชีพราหมณ์ในครั้งนี้ โดยมี น.ส.สมจิตต์ สุทธางกูร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางรุ่งนภา พุฒแก้ว อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายเสถียร พลเยี่ยม ผอ.โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ อดีต ส.ส.ภูเก็ต คณะครูอาจารย์ และผู้ปกครอง เข้าร่วม

นางรุ่งนภา พุฒแก้ว อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต กล่าวว่า โรงเรียนสตรีภูเก็ต และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้จัดโครงการบวชชีพราหมณ์นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตขึ้น เพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2560 อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และช่วยสืบทอด และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ชาติไทยสืบไป

โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตเข้าร่วมโครงการบวชชีพราหมณ์ รวมทั้งสิ้น 89 คน ตลอดทั้งยังมีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอีกจำนวน.18 คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 107คน