ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดงานครบรอบ 31 ปี แถลงผลดำเนินการปี 62

โพสเมื่อ : Tuesday, October 8th, 2019 : 6.22 pm

ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดงานครบรอบ 31 ปี โชว์ผลประกอบการปี 62 ระบุได้รับผลกระทบจากท่องเที่ยว ทำเที่ยวบินเข้าลดลง ผลกำไรลดจากปีที่ผ่านมา เตรียมเดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

วันนี้ (8 ต.ค.) ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานครบรอบ 31 ปี การดำเนินงานของท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธาน โดยมีผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต หน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการในท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม ณ X-Terninal ท่าอากาศยานภูเก็ต

โดยท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับโอนมาจากกรมการบินพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2531 ซึ่งการรับโอนดังกล่าวทำให้ท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ในการบริหารงานของท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ก่อนจะแปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2545 และได้รับใบรับรองเป็นสนามบินสาธารณะให้แก่ท่าอากาศยานภูเก็ต จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2558 โดยท่าอากาศยานภูเก็ตได้ดำเนินการในรูปแบบของสนามบินสาธารณะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีการตรวจประเมินมาตรฐานตามที่องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูเก็ตในปีงบประมาณ 2562 ได้เกิดปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นวงกว้างและท่าอากาศยานภูเก็ตได้รับผลกระทบดังกล่าวทำให้จำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 115,522 เที่ยวบิน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.83 แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 63,448 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42 และเที่ยวบินในประเทศ 52,074 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 3.44 และมีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้น 17,849,717 คน ลดลงร้อยละ 2.25 โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 10,319,585 ล้านคน ลดลงร้อยละ คนลดลงร้อยละ 0.76 และผู้โดยสารภายในประเทศ 7,530,132, ล้านคน ลดลงร้อยละ 4.23

นอกจากนี้ในส่วนของผลประกอบการในปีนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตมีผลกำไรรวมสุทธิเป็นจำนวน 3,277.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16.19 โดยแบ่งเป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบินร้อยละ 62.35 และรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบินร้อยละ 37.65

จากผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยวที่ส่งผลเป็นวงกว้างท่าอากาศยานภูเก็ต จึงได้ปรับกลยุทธ์ในการให้บริการผู้โดยสาร โดยในปี 2562 ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ก้าวสู่การเป็น Digital Airport และได้ดำเนินการนำแอพพลิเคชั่น AOT digital Airports มาใช้บริการ ซึ่งเข้าถึงผู้โดยสารและครอบคลุมการใช้งาน และจะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง แผนที่ภายในอาคารสนามบิน สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ และระบบขนส่งมวลชนได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลมาเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยาน เช่น ปริมาณของผู้โดยสารตามจุดต่างๆแบบเรียลไทม์ และยังสามารถนำข้อมูลมาวางแผนปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่าอากาศยานเช่นเดียวกัน

เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการดำเนินงานด้านธุรกิจแล้วท่าอากาศยานภูเก็ต ยังได้ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไป โดยในปีงบประมาณ 2562 ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงไปแล้วจำนวน 3 หมู่บ้าน 64 อาคาร จากทั้งหมด 277 อาคาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,116,576 บาท และจะดำเนินการจ่ายเงินชดเชยคงเหลืออีก 213 อาคารให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 และนอกจากนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตยังได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง NEF มากกว่า 40 ไปแล้วจำนวน 3 ราย จากทั้งหมด 29 ราย (82 อาคาร) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 976 ล้านบาท และจะดำเนินการจัดซื้อที่ดินคงเหลือให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563

อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานภูเก็ตยังได้ดำเนินการมอบงบประมาณสนับสนุนให้กับทางจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาดินสไลด์บริเวณหน้าหอบังคับการบินและการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4031 อีกด้วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเจ็ด 71 ล้านบาทซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนตามพันธกิจของท่าอากาศยาน การประกอบการและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินการกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยานโดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยังยืน

พลเรือตรี ธานี ยังกล่าวถึงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่ 2 ว่า ทางบอร์ดท่าอากาศยานได้อนุมัติงบประมาณในการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่ 2 แล้ว จำนวน 6,200 ล้านบาท ด้วยการเพิ่มหลุมจอดสำหรับรองรับเครื่องบินขาดใหญ่ 3 หลุม ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ก่อสร้างสาธารณูปโภค รวมถึงก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอความเห็นชอบของกระทรวงคมนาคมและเข้าครม.ต่อไป ภายใต้นโยบายที่ว่าจะพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่ 2 เมื่อผู้โดยสารถึง 18.6 ล้านคนเท่านั้น

ส่วนสนามภูเก็ตแห่งที่ 2 ที่โคกกลอย จ.พังงา นั้น ทางบริษัทท่าอากาศยานไทย ได้เตรียมความพร้อมในส่วนของที่ดินและงบประมาณสำหรับก่อสร้างไว้พร้อมแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาพัฒน์ฯถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการเกิดขึ้นของสนามบินที่โคกกลอย