“ณรงค์ วุ่นซิ้ว” ระบุต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาภูเก็ตซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

โพสเมื่อ : Friday, June 19th, 2020 : 3.29 pm

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต “ณรงค์ วุ่นซิ้ว” เข้ารับตำแหน่งแล้ววันนี้ ระบุต้องทำให้ดีที่สุด เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ตแต่การทำงานจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย(มท.) เสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นายกอบชัย บุญอรณะ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 2.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และ 3.นายณรงค์ วุ่นซิ้ว พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ล่าสุดวันนี้ ( 18 มิ.ย.) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ เดินทางเข้ารับตำแหน่งและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเดินทักทายข้าราชการที่มารอต้อนรับ โดย นายณรค์ กล่าวทักทายประชาชน ผ่านทางสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวในวันนี้ ว่า ขอยืนยันกับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตจะเริ่มทำงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตนยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากทุกภาคส่วน อะไรที่ช่วยกันทำให้บ้านเมืองภูเก็ตเข้มแข็งสดใสก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ส่วนเรื่องของนโยบายนั้นโดยข้อเท็จจริงผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ในการแปรงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน ซึ่งในการทำงานนั้นจะร่วมบูรณการการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่

สำหรับการทำงานนั้นตั้งใจที่พบปะกับประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งคนภูเก็ตสามารถที่จะให้คำแนะนำตนได้ตนยินดีที่จะรับฟังเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตนทราบดีว่าตนมารับตำแหน่งที่ภูเก็ตในช่วงที่ภูเก็ตกำลังประสบปัญหา การแก้ปัญหาจะอาศัยผู้ว่าราชการจังหวัดเพียงคนเดียวไม่สามรถทำได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาใหญ่ ทุกคนคนต้องมาช่วย ซึ่งตนตั้งใจที่จะทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ตและฝ่าวิกฤตที่เกิดขึ้นไปให้ได้ ส่วนคติประจำใจของตนที่ยึดถือมาโดยตลอด คือ “ ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด”

สำหรับประวัติของ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คนใหม่ เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 ภูมิลำเนา จังหวัดพัทลุง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท M.A.Political Science Delhi University (India) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน – ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 วปอ. – ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ – ฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารตำรวจระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – ฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53 สถาบันดำรงราชานุภาพ – ศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาเมืองแบบยั่งยืน ประเทศญี่ปุ่น – ศึกษาดูงานหลักสูตรการถ่ายทอดวิทยาการเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาชนบทแบบองค์รวม ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี – ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์

การรับราชการ เริ่มรับราชการ 4 มิถุนายน 2533 อายุราชการ 27 ปี การดำรงตำแหน่งสำคัญ – 28 พฤศจิกายน 2549 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ศอ.บต. – 27 กรกฎาคม 2550 ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ศอ.บต. – 30 พฤศจิกายน 2552 รักษาการผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศอ.บต. – 8 สิงหาคม 2554 ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) – 6 กุมภาพันธ์ 2555 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ – 1 ธันวาคม 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ – 26 ตุลาคม 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) – 1 ตุลาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ -15 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต