คนภูเก็ตรับยาร้านใกล้บ้านได้แล้ว พบ 31 ร้านเข้าร่วมโครงการ “ รับยาใกล้บ้าน ร้านยาใกล้ใจ” ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ

โพสเมื่อ : Wednesday, November 6th, 2019 : 3.08 pm

รับยาใกล้บ้านได้แล้ว ! สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมโรงพยาบาลวชิระ ชมรมเภสัชกร พร้อมจัด โครงการ “รับยาใกล้บ้าน ร้านยาใกล้ใจ” เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ปัจจุบันมีร้านยาเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 31 ร้านครอบคลุมทุกอำเภอ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ( 6 พ.ย.)  นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภก.สมสุข สัมพันธ์ประทีป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ภญ.สุวิมล อนันต์ศิริภัณฑ์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภก.เกียรติศักดิ์ ปานรังศรี ประธานชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต และ ภญ.อ้อยทิพย์ แสงจันทร์ ประธานชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยร้านยาแผนปัจจุบัน  โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการรับยาใกล้บ้าน ร้านยาใกล้ใจ”  ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้เริ่มดำเนินงาน “โครงการรับยาใกล้บ้าน ร้านยาใกล้ใจ” ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 โดยกำหนดรูปแบบในการดำเนินการเป็น รูปแบบที่ 1 (Model) คือ โรงพยาบาลเป็นผู้จัดซื้อตรวจจับ เบิกจ่าย และจัดยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยรายบุคคล และจัดส่งยาไปที่ร้านยาเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ป่วยรายบุคคลตามใบสั่งแพทย์ โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้จ่ายค่าจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ให้ร้านยา (70 บาท/ 1 ครั้ง) และ จ่ายค่าจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการให้หน่วยบริการ (33,000 บาท/ร้าน/ปี) ร้านยาที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการประเมินตามมาตรฐาน Good Pharmacy Practice (GPP) หรือ ร้านยาคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันมีร้านยาเข้าร่วมโครงการแล้ว 31 ร้าน โดยแบ่งเป็นเขตอำเภอเมือง 16 ร้าน เขตอำเภอถลาง 7 ร้าน เขตอำเภอกะทู้ 8 ร้าน และยังมีร้านยาที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการในเฟสต่อไปอีกด้วย

นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้กำหนดกลุ่มโรคเรื้อรังที่จะให้ผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ 15 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหอบหืด โรคหลอดเลือดสมอง โรคบาดเจ็บทางสมองชนิดเรื้อรัง โรคไทรอยด์ โรคไขข้อเรื้อรัง โรคต่อมลูกหมากโต โรคนิ่วในไต โรคลมชัก โรคตาแห้ง โรคพาร์กินสันที่ควบคุมโรคได้ โรคต้อหิน โรค SLE ซึ่งผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการจะต้องยินยอมและสมัครใจ ซึ่งมีผู้ป่วยสมัครใจเข้าร่วมโครงการและไปรับยาที่ร้านยาแล้ว 17 ราย

ภก.เกียรติศักดิ์ ปานรังศรี ประธานชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต และเจ้าของร้านยาสองเภสัช กล่าวว่า ร้านยา เป็นสถานบริการด้านสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ชิดชุมชน และประชาชนมีความสะดวกที่จะมาใช้บริการ รวมทั้งเภสัชกรร้านยามีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลให้มารับยาที่ร้านยาได้อีกทางหนึ่งเพื่อลดความแออัดในการใช้บริการที่โรงพยาบาล ได้เชิญชวนเภสัชกรร้านยาในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการจนมีจำนวน 31 ร้าน ครอบคลุมทุกอำเภอ และสามารถเพิ่มได้อีกตามความต้องการของผู้ป่วย ที่จะมารับคำแนะนำและใช้บริการที่ร้านยาใกล้บ้าน

นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ “รับยาใกล้บ้าน ร้านยาใกล้ใจ” จะได้รับยาที่เหมือนกับจ่ายที่โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรับการรักษาทุกประการ แต่จะมีเวลาพูดคุยกับเภสัชกรมากขึ้น เพื่อรับคำแนะนำการใช้ยาและการปฏิบัติที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังจะได้รับการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมจากร้านยาด้วย เช่น ตรวจวัดค่า BMI วัดความดัน เพื่อให้สุขภาพดีขึ้น และไม่ต้องรอรับยาที่โรงพยาบาล ตรวจเสร็จแล้ว กลับบ้านได้เลย รอไปรับที่ร้านยาใกล้บ้านและพบเภสัชกรได้ ตามวัน เวลาที่ได้นัดแนะกัน