คนชอบทุเรียนต้องไม่พลาด พบทุเรียนคุณภาพภาคใต้“Southern Thailand Premium Durian Festival”

โพสเมื่อ : Thursday, August 29th, 2019 : 6.55 pm

คนชอบทุเรียนต้องไม่พลาด พบทุเรียนคุณภาพ ภาคใต้ “Southern Thailand Premium Durian Festival” ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. – 1 ก.ย.62 ณ บริเวณลานศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต ผู้ประกอบการขนทุเรียนเกรดเอ มาเสิร์ฟถึงที่ รับรองอร่อยฟิน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (29ส.ค.) ที่บริเวณลานศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย และนายไพโรจน์ บุญจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวงานมหกรรมทุเรียนคุณภาพภาคใต้ “Southern Thailand Premium Durian Festival” ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. – 1 ก.ย.62 ณ บริเวณลานศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตผลไม้ของภาคใต้ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งจึงได้จัดงานมหกรรมทุเรียนคุณภาพภาคใต้ “Southern Thailand Premium Durian Festival” เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายทุเรียนคุณภาพผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ภาคใต้ และผลผลิตทางด้านงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

โดยการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “ส่องอนาคตตลาดทุเรียน Premium สู่การท่องเที่ยว” พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยกับท้อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต การสาธิตการแปรรูปทุเรียนและผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้เพื่อเพิ่มมูลค่า การแข่งขันการกินทุเรียนและผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้ เล่าเรื่องราวราชาแห่งผลไม้ “The durian Story” ผ่านอัตลักษณ์แต่ละท้องถิ่น การแสดงสินค้าและจำหน่ายทุเรียนคุณภาพและผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้ อาทิ สละ ลูกหยี จำปาดะ และมังคุด

นายสุพิท กล่าวต่ออีกว่า ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในภาคใต้ ในปี 2562 มีเนื้อที่ปลูกจำนวน 501,845 ไร่ ผลผลิตรวม 445,220 ต้น เป็นผลผลิตในฤดูกาล จำนวน 366,938 ต้น ขณะนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว 228,000 ต้น คิดเป็นร้อยละ 62 ทุเรียนเป็นราชาแห่งผลไม้ของไทย มีรสชาติอร่อยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน และประเทศจีนมีความต้องการทุเรียนมาก เพราะเชื่อว่า ทุเรียน คือผลไม้มงคลและเป็นสินค้าพรีเมี่ยมจึงนิยมบริโภคและความต้องการยังมีอีกมาก

จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาท่องเที่ยวในจังหวัดประมาณ 10 ล้านคน การงานมหกรรมทุเรียนคุณภาพภาคใต้ “Southern Thailand Premium Durian Festival” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชิมลิ้มรสทุเรียนที่มีคุณภาพของภาคใต้

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีแนวคิดในการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้วางแผนพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกันสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนระดับประเทศ การจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง โดยเชื่อมโยงกลุ่มชาวสวนทุเรียนทั้ง 6 ภูมิภาคมาร่วมกันวางแผนกำหนดแนวทางพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนทั้งระบบ ซึ่งในเบื้องต้นจะคัดเลือกจากเกษตรกรแปลงใหญ่ระดับอำเภอใน 22 จังหวัด

โดยภาครัฐมีการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันผลิตในรูปแบบเกษตรกรแปลงใหญ่ ผลิตไปในทิศทางเดียวกัน เป็นผลดีต่อเกษตรกรในระดับหนึ่งแล้ว และเมื่อยกระดับมาเป็นสมาพันธ์เป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทุเรียน ซึ่งจะเข้ามากำกับดูแลในการผลิตทุเรียนแปลงใหญ่มีมาตรฐาน มีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม มีความเสถียรในด้านของราคาก่อให้เกิดความยั่งยืนให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

สำหรับสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย คือ การรวมตัวของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรมารวมเป็นองค์กร เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนทั้งระบบให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนสร้างเครือข่ายเกษตรกร ในส่วนของภาคใต้ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยระดับเขต ภาคใต้ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 โดยมี นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล เกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนจังหวัดชุมพร เป็นนายกสมาพันธ์ฯ และมี นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นที่ปรึกษา และนายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนของประเทศไทยคนแรกด้วย