ขนส่งภูเก็ต จับมือ กรรมาธิการการท่องเที่ยวฯ ยกระดับการให้บริการรถแท็กซี่ – รถโดยสาร หวังแก่สารพัดปัญหา

โพสเมื่อ : Sunday, April 10th, 2022 : 12.02 pm

 

 ขนส่งภูเก็ต ร่วมกับ กรรมาธิการการท่องเที่ยวฯ เสริมความรู้พนักงานขับรถแท็กซี่และรถโดยสารในภูเก็ต เพื่อยกระดับการให้บริการ แก้ปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่างคนขับรถกับผู้โดยสาร ปัญหาราคาที่สูงเกินจริง และ การกีดกันไม่ให้รถจากที่อื่นรับผู้โดยสาร

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2565 นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมพนักงานขับรถ โครงการยกระดับการให้บริการผู้ขับรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนัทธี ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต และรองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการรถรับจ้าง รถแท็กซี่ เข้าร่วม ณ โรงแรมบูกิตา จ.ภูเก็ต

นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำรายได้ด้านการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ทั้งที่เป็นรูปแบบกรุ๊ปทัวร์และท่องเที่ยวด้วยตนเองมากถึงประมาณ 14.5 ล้านคนต่อปี โดยการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย มีรถโดยสารสาธารณะให้เลือกใช้บริการอย่างหลากหลาย ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง รถแท็กซี่มิเตอร์ รถยนต์บริการ (ป้ายเขียว) และ รถตุ๊กตุ๊ก รวมจำนวนรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งสิ้น จำนวน 13,431 คัน โดยมีจำนวนรถยนต์บริการ หรือแท็กซี่ป้ายเขียวมากถึง 4,107 คัน

ทั้งนี้ พบว่ายังมีปัญหาการไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง มีการถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมจากการใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะ และรถยนต์บริการในจังหวัดภูเก็ต ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์ และช่องทางต่างๆ นั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งภาคเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกันจัดทำโครงการยกระดับการให้บริการผู้ขับรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการ จังหวัดภูเก็ตขึ้น ภายใต้แนวนโยบายและการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

ประกอบด้วย เพื่อให้เกิดการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการบริการด้วยใจ สู่มาตรฐานสากลในกลุ่มพนักงานขับรถ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบการขนส่ง และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย เทคโนโลยี และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

ขณะที่ นายนัทธี ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต และรองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า ทางกรรมาธิการการท่องเที่ยวฯ ต้องการที่จะเข้ามาสนับสนุนจังหวัดภูเก็ตในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการรถแท็กซี่และรถรับจ้างในภูเก็ต ทั้งในเรื่องราคาค่าโดยสารที่คนภายนอกมองว่าสูงและไม่เป็นธรรม

รวมไปถึงปัญหาการกีดกันไม่ให้รถแท็กซี่จากที่อื่นเข้าไปรับนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ได้ ซึ่งในส่วนของราคาค่าโดยสารที่สูงนั้นจะต้องใช้ราคากลางในการเรียกเก็บจากผู้โดยสารที่ใช้เหมือนกันทั่วประเทศ ราคาที่ภูเก็ตน่าจะปรับเพิ่มจากที่อื่นๆ ประมาณ 20% เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น และในส่วนของการกีดกันไม่ให้รถจากที่อื่นเข้าไปรับผู้โดยสารนั้นจะมีการใช้แอปพลิเคชันกลาง ที่ได้รับการอนุมัติจากกรมขนส่งทางบก ให้รถทุกคันเข้าไปรับได้