PHUKET HOMESCHOOL OPEN HOUSE 4 “การเรียนรู้อย่างอิสระและมีความสุข”

โพสเมื่อ : Wednesday, February 7th, 2018 : 9.47 am

PHUKET HOMESCHOOL OPEN HOUSE 4  “การเรียนรู้อย่างอิสระและมีความสุข” “แสดงผลงาน ผลการเรียนรู้และกิจกรรมการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต (Open House) ครั้งที่ 4

นายภาณุพงศ์ สุขอภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจัดการศึกษาทางเลือกสู่การเรียนรู้อย่างอิสระและมีความสุข “แสดงผลงาน ผลการเรียนรู้และกิจกรรมการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต (Open House) ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียน และผู้เรียน และแสดงผลงานของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบกับคณะกรรมการประเมินได้ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากนิทรรศการของผู้เรียน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญยิ่งในแวดวงการศึกษาไทย ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เปิดโอกาสให้สามารถจัดการศึกษาเองได้ เรียกว่า “ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือ ( Home School ) เป็นสิทธิโดยถูกต้องตามมาตรา 12 ที่ระบุไว้ว่า นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ การ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” ซึ่งเป็นทางเลือกของครอบครัว ที่ประสงค์จะจัดการศึกษาให้กับบุตรเอง หากไม่ประสงค์จะส่งลูกเข้าโรงเรียน ซึ่งในจังหวัดภูเก็ตมีผู้เรียน 36 คน จาก 27 ครอบครัวในปีการศึกษา 2560

สำหรับจังหวัดภูเก็ต เราต้องยอมรับว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ แต่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้ที่สนใจกับระบบการจัดการศึกษาแบบนี้มองว่าการจัดการศึกษาของรัฐยังไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ และหลีกเลี่ยงความกดดันความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงเรียน พ่อแม่มีโอกาสเลือกและปรับกิจกรรมให้สอดคล้องตามความถนัด ความสนใจของเด็กได้ สามารถพัฒนาเด็กได้เต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะกิจกรรมบางอย่างเด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้จากในโรงเรียน แต่ พ่อแม่สามารถเลือกสรรให้ได้ อีกทั้งพ่อแม่จะมีเวลาอยู่กับลูกได้เต็มที่ เป็นการเพิ่มพูนความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว เป็นต้น