จังหวัดภูเก็ตสรุปผลการทำประชาพิจารณ์การเคลื่อนย้ายและแก้ปัญหาลิง ทุกเวทีเห็นพ้องร่วมกันให้ทำหมันลิง ย้ายออกนอกพื้นที่ในจุดที่สร้างความเดือดร้อน

โพสเมื่อ : Friday, June 1st, 2018 : 9.36 am

จังหวัดภูเก็ตสรุปผลการทำประชาพิจารณ์การเคลื่อนย้ายและแก้ปัญหาลิง ทุกเวทีเห็นพ้องร่วมกันให้ทำหมันลิง ย้ายออกนอกพื้นที่ในจุดที่สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชน ส่วนแหล่งท่องเที่ยวให้มีไว้เหมือนเดิม การนำลิงไปปล่อยเกาะสามารถทำได้โดยไม่มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ พร้อมเร่งทำป้ายห้ามให้อาหารลิงเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ

วันนี้ (31 พ.ค.) ที่ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมติดตามงานตามโครงการวาระยามเช้า บําบัดทุกข์ บํารุงสุข และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 22/2561 โดยมีนายสนิท ศรีวิหค นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม

โดยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ติดตามผลการรับฟังความคิดเห็น เรื่องการเคลื่อนย้ายลิงและแนวทางการแก้ปัญหาลิงกังและลิงแสมในจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน ซึ่งผลจากการทำประชาพิจารณ์ทุกเวทีประชาชนเห็นด้วยกับการทำหมันให้ลิง ในส่วนของ ประชาชนในซอยท่าจีนและซอยกิ่งแก้วต้องการให้ย้ายลิงบางส่วนออกจากชุมชน เนื่องจากจำนวนลิงที่มากเกินไปได้สร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่เกาะสิเหร่ เขารัง และเขาโต๊ะแซะ ผลประชาพิจารณ์ ประชาชนต้องการให้ลิงอยู่ที่เดิม โดยพร้อมให้มีการทำหมันให้ลิง เนื่องจากในจุดดังกล่าวไม่ได้มีชุมชนอยู่

สำหรับการตรวจสอบข้อมูลเกาะต่างๆ ทั้ง 5 เกาะที่จำนำลิงไปปล่อยนั้น พบว่าพื้นที่เกาะดังกล่าว ไม่เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยไม่ได้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างสามารถดำเนินการได้ โดยอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนในการบริหารจัดการพื้นที่ ทั้งการออกกฎระเบียบการให้อาหารลิง กำหนดจุดให้อาหารลิงห้ามให้อาหารบนฟุตบาทโดยเด็ดขาด จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษาไทย จีน รัสเซีย ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบในการปฏิบัติตัวการเข้าร่วมชมลิงให้ถูกต้อง รวมทั้งให้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ อปพร.ดูแลความปลอดภัยและจัดระเบียบพื้นที่ให้มีความเป็นเรียบร้อย รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนปฏิบัติตามกฎที่วางไว้