โต๊ะอีหม่าม เลือก “บังโต” นั่งประธานคณะกรรมการอิสลามฯภูเก็ต คนใหม่ ยึดหลักปรองดอง ทำงานเป็นทีม

โพสเมื่อ : Monday, November 27th, 2017 : 8.59 pm

“บังโต” โกมล ดุมลักษณ์ ผงาดนั่งประธานคณะกรรมการอิสลามฯ – ทิ้งคู่แข่งขาดลอยเข้าป้ายแบบม้วนเดียวจบ เน้นปรองดอง ทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นพี่น้องมุสลิม แถมพ่วงด้วยคณะกรรมการกลางแห่งประเทศไทย อีก 1 ตำแหน่ง

เมื่อเวลา 09.30 น. 27 พ.ย.นี้ ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ชุดใหม่ และเพื่อคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต พ.ต.อ.เสริมพันธ์ ศิริคง รองผบก.ภ.จว.ภูเก็ต และพี่น้องมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวนมาก

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับการคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้  เนื่องด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ชุดเก่าหมดวาระลง ซึ่งตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้จะต้องมีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันครบกำหนดวาระ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดวันคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในวันนี้ (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560) ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2542 ได้กำหนดจำนวนกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยกำหนดจังหวัดที่มีมัสยิดตั้งแต่ 51-100 มัสยิด ให้มีกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 25 คน สำหรับจังหวัดภูเก็ต มีมัสยิดที่จดทะเบียนจำนวน 57 มัสยิด มีอิหม่ามประจำมัสยิด จำนวน 56 คน เป็นผู้มีสิทธิ์คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ได้ไม่เกิน 25 คน โดยในครั้งนี้มีอิหม่ามประจำมัสยิด เป็นผู้ลงทะเบียนมีสิทธิ์คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 51 คน แต่ละคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ได้จำนวน 25 คน โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต จำนวน 70 คน เพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนนคัดเลือกหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้น ในเวลา 15.00 น. และมีการนับคะแนนเสร็จสิ้น ในเวลา 16.00 น. ปรากฏว่ามีบัตรดี 49 ใบ และมีบัตรเสีย 2 ใบ โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย ประกอบด้วย 1.ดาบตำรวจ ดร.โกมล ดุมลักษณ์ 2. นายอับดุลลอฮ์ แอมิตร 3.ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน 4.นายมาโรจน์ ทองย่น5.นายสรายุทธ มัลลัม6.นายดาริส จีนแปลงชาติ7.นายสมเดช หมั่นการ8. นายหมาดหน่อ มัฉการ9. นายสร้างสรรค์ เพียรสกุล10.นายปิยเดช เชื้อฉลาด11.นายอนันต์วรรณสมานกุล 12.นายชูเกียรติ หอมรสกล้า13. นายปราโมทย์ โชคเกื้อ14.นายมนัส เกษมวิจิตรพงศ์ 15.นายสุเมธ บุนนท์16. นายกิตติ อิสลาม 17.นายมงคล คุ้มบ้าน 18.นายสันติ ศรีรัตน์ 19.นายดลกาหรีม สิงฆาฬะ 20.นายอาณัติ คงคารอบ 21.นายดนัย ทองย่น 22.นายสมบูรณ์ คาพิจิตร์23. นายดำรงศักดิ์ หมาดลี 24.นายธนสรรค์ ย่านขาว และ25.นายสมคิด ไชยสิทธิ์

ส่วนประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ทางคณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 25 ท่าน ได้คัดเลือกประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต 1 ตำแหน่ง  โดยที่ประชุมเสนอชื่อ ดาบตำรวจ ดร.โกมล ดุมลักษณ์เป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ที่ประชุมไม่มีการเสนอผู้อื่น ทำให้ ดาบตำรวจ ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้มีการเลือกรองประธานจำนวน 6 ท่าน โดยมี ดาบตำรวจ ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ได้เสนอชื่อ 1.นายอับดุลลอฮ์ แอมิตร 2.นายอนันต์วรรณสมานกุล 3. นายปราโมทย์ โชคเกื้อ 4.นายดาริส จีนแปลงชาติ 5.ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน  6.นายมนัส เกษมวิจิตรพงศ์ เป็นรองประธาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ไม่มีผู้เสนอชื่อเป็นอย่างอื่น ทำให้ทั้ง 6 ท่านได้ ดำรงตำแหน่งรองประธานทันที และมีการคัดเลือกตำแหน่งเลขานุการประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต สรุปได้  นายสมบูรณ์ คาพิจิตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเลขานุการ นอกจากนั้น ดาบตำรวจ ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ยังได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อีก 1 ตำแหน่ง ส่วนนโยบายเร่งด่วนหลังจากได้ตำแหน่งก็จะเร่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์-การเดินสายกลาง และเน้นทำงานด้วยการรับฟังทุกภาคส่วน เป็นต้น